Άρθρο 35 Δικαίωμα εναντίωσης

Το δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ δεν εφαρμόζεται έναντι δημόσιου φορέα, εάν υπάρχει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον για την επεξεργασία, το οποίο υπερτερεί των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή διάταξη νόμου υποχρεώνει τη διενέργεια της επεξεργασίας.

  • 19 Αυγούστου 2019, 18:18 | Homo Digitalis

    Το άρθρο 35 είναι προβληματικό.

    Σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει τους επιτρεπόμενους από τον Κανονισμό (άρθρο 23) περιορισμούς, εισάγοντας νέους που δεν έχουν έρεισμα στον Κανονισμό.

    Προτείνεται η διαγραφή του.

  • 17 Αυγούστου 2019, 10:12 | Παναγιώτης

    Η εν λόγω διάταξη είναι άνευ σημασίας καθώς ο περιορισμός του δικαιώματος στην εναντίωση χάριν επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος συνάγεται ρητώς από το γράμμα της διάταξης του άρθρου 21 παρ. 1 του Κανονισμού 2016/679.