Άρθρο 14 Έκθεση δραστηριότητας

Η Αρχή συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρωθυπουργό και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως µε ευθύνη της Αρχής, η οποία µπορεί να δώσει και άλλου είδους δημοσιότητα στην έκθεση.