Άρθρο 18 Γραμματεία της Αρχής

1. Το προσωπικό της Αρχής διορίζεται με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό της και επιλέγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220).
2. Υπάλληλοι του Κλάδου Ελεγκτών δεν επιτρέπεται να παρίστανται ενώπιον της Αρχής επί δύο ( 2) έτη μετά την λύση της υπηρεσιακής τους σχέσης με την Αρχή.
3. Με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Υπουργείου Εσωτερικών εκδίδεται Οργανισμός της Αρχής, με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση των οργανικών μονάδων σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, τα προσόντα του προσωπικού, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή αυτών σε Κλάδους και Ειδικότητες, η σύσταση νέων θέσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με τον Οργανισμό επίσης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής του Προϊσταμένου Γραμματείας και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Αρχής. Για κάθε τροποποίηση του ως άνω προεδρικού διατάγματος απαιτείται προηγούμενη γνώμη της Αρχής. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, ισχύει το π.δ. 207/1998 «Οργάνωση της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σύσταση οργανικών Θέσεων», (Α΄ 164).
4. Με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος, του Οργανισμού της Αρχής και του Κανονισμού Λειτουργίας της, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Αρχής, διέπεται από τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 έως και 7 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002, όπως ισχύει.
5. Στο προσωπικό της Αρχής εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 6 του άρθρου 11.

 • 16 Αυγούστου 2019, 20:36 | Γιώργος Ρουσόπουλος

  1. Γενικά, εκτός του Π.Δ. θα έπρεπε, κατ’ εφαρμογή του άρ. 52. παρ. 5 του ΓΚΠΔ να εξασφαλιστεί ότι η «εποπτική αρχή επιλέγει και διαθέτει δικούς της υπαλλήλους οι οποίοι διοικούνται αποκλειστικά από το μέλος ή τα μέλη της ενδιαφερόμενης εποπτικής αρχής.»
  Π.χ. θα είναι οι διορισμοί εκτός ΑΣΕΠ κι αποκλειστικά υπό τον έλεγχο της ΑΠΔΠΧ (όπως ουσιαστικά ορίζει ο ΓΚΠΔ); Μπορεί να γίνονται αποσπάσεις «κατά παρέκκλιση»; (από και προς την Αρχή;).
  Επίσης για την ορθή λειτουργία της Αρχής απαιτούνται διατάξεις που να της δίνουν ευελιξία στην αντικατάσταση προσωπικού που απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως και διατάξεις για την απόσπαση προσωπικού από άλλες υπηρεσίες. Η Αρχή έχει κάνει προτάσεις στο πλαίσιο του προηγούμενο ΣχΝ και καλό είναι να ενσωματωθούν.
  Συνεπώς, δεν αρκεί η αναφορά στον 3051/2002, γιατί ο ΓΚΠΔ θέτει υποχρεώσεις στα Κ-Μ πέραν από αυτές του υφιστάμενου ελληνικού νόμου.

  2. Ενώ αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα του κλάδου ελεγκτών (καλύτερα να αναφέρει η διάταξη το ΕΕΠ προσωπικό), με περιορισμούς αντίστοιχους με τα μέλη, δεν υπάρχει κανένα αντιστάθμισμα για τον περιορισμό που υφίστανται για 2 έτη μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους.
  Είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία 2 έτη η Αρχή «έχασε» ακόμα περισσότερο ΕΕΠ προσωπικό, είτε λόγω απασχόλησης σε όργανα της ΕΕ (με διάφορες σχέσεις) είτε επειδή επέλεξαν, λόγω της ειδικής γνώσης στο αντικείμενο την ελεύθερη αγορά.
  Επίσης είναι δύσκολο να προσελκύει η Αρχή προσωπικό ειδικών προσόντων, αν αυτά αμοίβονται με τις προβλέψεις του σημερινού μισθολογίου.
  Συνεπώς, τόσο ως αντιστάθμισμα του περιορισμού της παρ. 2 όσο και για να προσελκύει και να διατηρεί η Αρχή το προσωπικό της, πρέπει να προβλεφθεί τρόπος ώστε να λαμβάνουν αυξημένες αποδοχές αυτοί που ασχολούνται με το κυρίως έργο της (ΕΕΠ προσωπικό ελεγκτών σήμερα). Το ιδανικό θα ήταν ειδικό μισθολόγιο των ΕΕΠ των συνταγματικά κατοχυρωμένων Α.Α. αλλά καθώς αυτό θα ξεπερνούσε το συγκεκριμένο νόμο, μπορεί να προβλεφθεί ειδική πρόσθετη αμοιβή ή άλλη καλύτερη μισθολογική σχέση για το ελεγκτικό προσωπικό, όπως ισχύει για άλλες δημόσιες ελεγκτικές αρχές.
  Να σημειωθεί ότι τέτοια πρόβλεψη, τελικά δεν θα έχει δημοσιονομικό κόστος, αν ληφθούν υπόψη τα έσοδα του κράτους από τις κυρώσεις του ΓΚΠΔ.

  Στην παρ. 3 του ΣχΝ, μάλλον από παραδρομή (;) δεν προβλέπεται η γνώμη της Αρχής για το πρώτο Π.Δ.
  Περαιτέρω, στο Π.Δ. αυτό είναι χρήσιμο να ενταχθεί και κάθε θέμα που αφορά την διαδικασία αξιολόγησης για το ΕΕΠ προσωπικό.

  Απουσιάζει διάταξη για το υπηρεσιακό συμβούλιο του προσωπικού της Αρχής και την πειθαρχική διαδικασία (πειθαρχικό και σύστασή του). Σκόπιμο είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο να διαφοροποιείται για τους ΕΕΠ (όχι μόνο μεταξύ υπαλλήλων ΙΔΑΧ και Δημοσίου δικαίου όπως σήμερα) ενώ στα πειθαρχικά συμβούλια πρέπει να προβλεφθεί η συμμετοχή αιρετών (μόνο για τις ανεξάρτητες αρχές δεν έχει προβλεφθεί, μάλλον από αβλεψία στο νόμο για τα πειθαρχικά του δημοσίου).