Άρθρο 47 Επεξεργασία για άλλους σκοπούς ( άρθρο 4 της Οδηγίας)

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο έχουν συλλεγεί, επιτρέπεται εάν ο άλλος σκοπός είναι ένας από τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 43, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι εξουσιοδοτημένος να επεξεργάζεται δεδομένα για το σκοπό αυτό και η επεξεργασία που διενεργείται είναι απαραίτητη και ανάλογη προς τον σκοπό αυτό. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλο σκοπό, που δεν αναφέρεται στο άρθρο 43, επιτρέπεται εφόσον προβλέπεται ρητώς στο νόμο.

  • 17 Αυγούστου 2019, 10:59 | Παναγιώτης

    Για λόγους νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, πλέον των ανωτέρω κριτηρίων, πρέπει να προστεθεί η προυπόθεση της συμβατότητας των σκοπών, όπως τούτη συνάγεται ρητώς στο άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β της Οδηγίας και στο άρθρο 45 παρ. 1 στοιχ. β΄ του παρόντος νομοσχεδίου. Το ότι δυο σκοποί εμπίπτουν στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας δεν συνεπάγεται, αυτοδικαίως, η συμβατότητά τους, όπως ρητώς έχει σημειώσει σε σχετική γνωμοδότησή του ο EDPS.