Άρθρο 11 Λειτουργική Ανεξαρτησία

1. Η Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έξι μέλη, οι οποίοι ορίζονται με αντίστοιχους αναπληρωτές. Η θητεία τους είναι εξαετής και δεν μπορεί να ανανεωθεί.
2. Ως μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, που απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Αρχής. Προϋπόθεση επιλογής σε θέση μέλους της Αρχής είναι η ελληνική ιθαγένεια.
3. Η επιλογή και ο διορισμός του Προέδρου και των μελών της Αρχής και των αναπληρωτών τους ενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 101Α του Συντάγματος.
4. Τα μέλη της Αρχής είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεν υπόκεινται σε εποπτεία και έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές.
5. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος έχουν αποκλειστική απασχόληση στην Αρχή. Η ιδιότητά τους αυτή συνεπάγεται την αναστολή οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος και επαγγελματικής δραστηριότητας.
6. Τα μέλη της Αρχής δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δεν απαλλάσσονται από την ευθύνη τους έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαρεία αμέλεια. Τα μέλη της Αρχής δεν διώκονται για την έκφραση γνώμης και για πράξη ή παράλειψη που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια. Η Αρχή μπορεί να αναλάβει τη δαπάνη για τη δικαστική υπεράσπιση των μελών της σε περίπτωση άσκησης εναντίον τους αγωγής ή άσκησης σε βάρος τους ποινικής δίωξης για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους.

 • 20 Αυγούστου 2019, 06:33 | Λ. Μήτρου

  Η διατύπωση της παρααγράφου 4 είναι περιοριστική σε σχέση με τα ισχύοντα στην ΕΕ και δεν αποδίδει ούτε το πνεύμα ούτε το γράμμα του ενωσιακού δικαίου που, απηχώντας και τη σχετική νομολογία του ΔΕΕ, αναφέρει ρητά ότι τα μέλη της εποπτικής αρχής Η Αρχή δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε ιεραρχικό ή διοικητικό έλεγχο. Τα μέλη της απολαμβάνουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και αποφασίζουν με βάση το νόμο και τη συνείδησή τους. Τα μέλη της Αρχής εκτελούν τα καθήκοντά τους και ασκούν τις εξουσίες τους χωρίς εξωτερικές επιρροές, είτε άμεσες είτε έμμεσες, και δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν.

 • 19 Αυγούστου 2019, 17:38 | Homo Digitalis

  Θα θέλαμε να διατυπώσουμε μία βασική παρατήρηση αναφορικά με το άρθρο 11 παρ. 4 . Η διατύπωση αυτή είναι περιοριστική σε σχέση με τα ισχύοντα στην ΕΕ και δεν αποδίδει ούτε το πνεύμα ούτε το γράμμα του ενωσιακού δικαίου που, απηχώντας και τη σχετική νομολογία του ΔΕΕ, αναφέρει ρητά ότι η Αρχή δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε ιεραρχικό ή διοικητικό έλεγχο. Τα μέλη της απολαμβάνουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και αποφασίζουν με βάση το νόμο και τη συνείδησή τους. Τα μέλη της Αρχής εκτελούν τα καθήκοντά τους και ασκούν τις εξουσίες τους χωρίς εξωτερικές επιρροές, είτε άμεσες είτε έμμεσες, και δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν

 • 16 Αυγούστου 2019, 20:15 | Γιώργος Ρουσόπουλος

  Θα έπρεπε να επανεξεταστεί συνολικά το μοντέλο λειτουργίας της Αρχής ως πολυπρόσωπο όργανο. Είναι, βέβαια, πολύ θετικό ότι στο αρ. 17 δίδεται η δυνατότητα να λειτουργεί η Αρχή ως μονοπρόσωπο (για κάποιες αρμοδιότητες, σύμφωνα με απόφαση της ολομέλειας).
  Για να λειτουργεί αποτελεσματικά η Αρχή απαιτείται τα μέλη να έχουν αποκλειστική απασχόληση σε αυτή, κι όχι μόνο ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής, οι οποίοι τελικά φορτώνονται το βάρος της λειτουργίας της. Το μοντέλο του Συνηγόρου του Πολίτη («Πρόεδρος» και βοηθοί πλήρους απασχόλησης) ενδεχομένως να είναι πιο αποτελεσματικό.

  Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και μια ενδιάμεση λύση με λιγότερα μέλη αλλά πλήρους απασχόλησης –ως προς τα νέα για να μην τίθεται θέμα ανεξαρτησίας- (π.χ. με περιορισμό των μελών σε 5, μετά τη λήξη της θητείας των σημερινών, όπως και χωρίς την ύπαρξη αναπληρωτών) θα ήταν και πιο αποδοτική και με μικρότερο κόστος.
  Τα Μέλη με τις ιδιαίτερες γνώσεις και την εμπειρία τους μπορούν να αποδώσουν μόνο αν εξασφαλίζεται ότι αφιερώνουν επαρκή χρόνο στις δραστηριότητες της Αρχής.

 • Βλέποντας ότι όλος ο νόμος επιμένει στην χρήση της Αρχής Προστασίας δεδομένων, θα πρέπει να της δοθεί ένας γενικός εποπτικός ρόλος, πάνω στα διοικητικά δικαστήρια.