Άρθρο 07 Θέση του ΥΠΔ

1. Ο δημόσιος φορέας διασφαλίζει ότι ο ΥΠΔ μετέχει δεόντως και έγκαιρα σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Ο δημόσιος φορέας υποστηρίζει τον ΥΠΔ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 8, παρέχοντάς του τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών και την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργασίες, και για τη διατήρηση των ειδικών γνώσεών του.
3. Ο δημόσιος φορέας διασφαλίζει ότι ο ΥΠΔ δεν λαμβάνει εντολές κατά την άσκηση των καθηκόντων του αυτών. Ο ΥΠΔ αναφέρεται απευθείας στο ανώτατο ιεραρχικά προϊστάμενο όργανο του δημόσιου φορέα. Ο ΥΠΔ δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.
4. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του ΥΠΔ ή η ανάκληση της ανάθεσης των καθηκόντων του, στην περίπτωση που αυτός είναι και υπάλληλος του δημόσιου φορέα, επιτρέπεται μόνον για σπουδαίο λόγο. Μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας του ως ΥΠΔ, δεν μπορεί να απολυθεί για ένα έτος μετά το πέρας του διορισμού του, εκτός εάν ο δημόσιος φορέας έχει σπουδαίο λόγο να προβεί στην καταγγελία της σύμβασής του.
5. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να συμβουλεύονται τον ΥΠΔ για κάθε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων τους βάσει του ΓΚΠΔ, του παρόντος και άλλης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ΥΠΔ είναι υποχρεωμένος να διατηρεί εμπιστευτικότητα ως προς την ταυτότητα των υποκειμένων των δεδομένων και σχετικά με τις περιστάσεις που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το υποκείμενο των δεδομένων, εκτός αν η ταυτότητα του υποκειμένου αποκαλύπτεται από αυτό.
6. Εάν ο ΥΠΔ λάβει γνώση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την άσκηση του έργου του, για τα οποία ο επικεφαλής του δημόσιου φορέα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να καταθέσει ως μάρτυρας για επαγγελματικούς λόγους, το δικαίωμα αυτό ισχύει και για τον ΥΠΔ και τους βοηθούς του. Το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να καταθέσει ως μάρτυρας για επαγγελματικούς λόγους, αποφασίζει για την άσκηση αυτού του δικαιώματος, εκτός εάν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον.

 • 19 Αυγούστου 2019, 15:23 | Χαράλαμπος Δρανδάκης

  Άρθρα 07 & 08 χρήζουν διευκρίνισης πότε αναφερονται σε ΥΠΔ εν γένει ή σε ΥΠΔ Δημοσίου Φορέα μόνο.

 • 16 Αυγούστου 2019, 20:19 | Γιώργος Ρουσόπουλος

  Προτείνεται να παρέχεται εξουσιοδότηση στον εκάστοτε Υπουργό/επικεφαλής φορέα ώστε να μπορεί με απλή Υ.Α. να θεσπίσει οργανική μονάδα ΥΠΔ και υποστήριξης αυτού από κατάλληλο προσωπικό με παρόμοια προσόντα. Με την Υ.Α. θα πρέπει να ορίζεται αιτιολογημένα ο αριθμός υπαλλήλων της μονάδας αυτής, ανάλογα με το είδος των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του εκάστοτε δημόσιου φορέα.
  Για (μικρότερους) φορείς που δεν απαιτείται πλήρης οργανική μονάδα, αλλά αρκεί ένας DPO (ενδεχομένως με παράλληλα καθήκοντα), η Υ.Α. θα πρέπει να θεσπίζει τη θέση του DPO στο οργανόγραμμα του δημόσιου φορέα (π.χ. ότι θα αναφέρεται στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης) και να καθορίζει ελάχιστο χρόνο απασχόλησης με τα καθήκοντα αυτά (π.χ. σε ημέρες ανά μήνα).

  Σε περίπτωση σύμβασης με ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσίας DPO, ο παρέχων την υπηρεσία να δεσμεύεται συμβατικά σε σχέση με το χρόνο που θα «αφιερώνει» στο δημόσιο φορέα για τις υπηρεσίες του, συμπεριλαμβανομένης της αυτοπρόσωπης παρουσίας του.
  Το τελευταίο είναι αναγκαίο (κι ίσως απαιτούνται και περισσότερα μέτρα) ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιοι φορείς θα έχουν ουσιαστικό DPO, που θα εκτελεί όλα τα προβλεπόμενα καθήκοντα (που απαιτούν βαθιά γνώση του αντικειμένου του φορέα και αφιέρωση χρόνου εντός του φορέα) κι όχι απλά ένα «εξωτερικό» σύμβουλο (νομικό ή τεχνικό) που παρέχει εξ αποστάσεως υποστήριξη στο φορέα για ζητήματα προστασίας δεδομένων.

  Ο ορισμός του DPO πρέπει να γίνεται με πράξη του φορέα που δημοσιεύεται στη Διαύγεια (με επιφύλαξη του αρ. 6 παρ. 5 για τις αρχές εθνικής ασφάλειας). Η πράξη περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα ορισμού και προσδιορισμό του εργασιακού χρόνου που ο DPO αφιερώνει για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ώστε να διασφαλίζεται, όσο το δυνατό από ενασχόληση με άλλα παράλληλα καθήκοντα.

 • 13 Αυγούστου 2019, 19:14 | DataProOf

  Η πλειοψηφία των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα είναι, ενάμισι έτος μετά την έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔ, απροετοίμαστες και μη συμμορφωμένες με τις επιταγές του. Η ανάληψη καθηκόντων ΥΠΔ σε φορείς του Δημοσίου Τομέα περιλαμβάνει πολλές ευθύνες προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς τη συμμόρφωση. Όταν ο ΥΠΔ είναι υπάλληλος του Φορέα (είτε με οργανική θέση, είτε με απόσπαση) πρέπει να λαμβάνει επίδομα θέσης ευθύνης.

  Συνεπώς πρέπει να τροποποιηθεί το Άρθρο 16 του ν. 4354/2015 έτσι ώστε να περιληφθεί πρόβλεψη για τη χορήγηση τέτοιου επιδόματος στον εκάστοτε ΥΠΔ. Το ύψος του επιδόματος θα μπορεί να εξαρτάται, ενδεικτικά, από το μέγεθος (οργανικότητα), τις ανάγκες, την ευθύνη, το είδος των δεδομένων που τηρούνται ή διαβιβάζονται (απλά δεδομένα, δεδομένα ειδικών κατηγοριών) του εκάστοτε Φορέα. Π.χ. Το επίδομα ΥΠΔ Κεντρικής Διεύθυνσης Υπουργείου να αντιστοιχεί στο επίδομα υπό στοιχείο αστ’ του ν.4354/2015 Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια πενήντα (350)ευρώ. Το επίδομα ΥΠΔ ΝΠΙΔ εποπτευόμενου από Υπουργείο να αντιστοιχεί στο επίδομα υπό στοιχείο αζ’ του ν. 4354/2015 Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.