Άρθρο 08 Καθήκοντα του ΥΠΔ

1.Επιπλέον των καθηκόντων του σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ο ΥΠΔ έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:
α) να ενημερώνει και συμβουλεύει τον δημόσιο φορέα και τους εργαζομένους που διενεργούν την επεξεργασία σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και κάθε άλλη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα•
β) να παρακολουθεί την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και κάθε άλλης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και των πολιτικών του δημόσιου φορέα σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της λογοδοσίας, καθώς και των σχετικών ελέγχων•
γ) παρέχει συμβουλές όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμφωνα με το άρθρο 65•
δ) συνεργάζεται με την Αρχή•
ε) ενεργεί ως σημείο επαφής με την Αρχή σε θέματα που αφορούν την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 67, και τη συμβουλεύεται, κατά περίπτωση, σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα.
2. Τα καθήκοντα του ΥΠΔ ο οποίος τυχόν ορίζεται από δικαστικές και εισαγγελικές αρχές δεν αφορούν τις πράξεις επεξεργασίας που διενεργούνται από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της δικαστικής λειτουργίας και των δικαστικών τους καθηκόντων.
3. Ο ΥΠΔ μπορεί να εκτελεί και άλλα καθήκοντα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων.
4. Ο ΥΠΔ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με την επεξεργασία, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 • 20 Αυγούστου 2019, 23:00 | Ηλιανα Κωστη

  Ο ΥΠΔ δε θα πρέπει να έχει άλλα καθήκοντα πέραν όσων προβλέπει η ιδιότητα του ΥΠΔ, κι αυτό διότι ενδέχεται να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων και να επισκιαστεί ο πολύ σημαντικός ρόλος του ΥΠΔ, ο οποίος απαιτεί και διαρκή ενασχόληση κι επιμόρφωση.

 • Για ποιον λόγο γίνεται διάκριση μεταξύ των ΥΠΔ στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και ρυθμίζονται λεπτομερώς μόνο τα καθήκοντα και προσόντα αυτών που θα υπηρετήσουν στο δημόσιο; Τα προσόντα και τα καθήκοντα των ΥΠΔ θα πρέπει να είναι ίδια και εξάλλου ο Κανονισμός είναι λεπτομερής σε αυτά τα θέματα.

 • 19 Αυγούστου 2019, 23:05 | Ολγα Ν. ΤΣΙΠΤΣΈ

  Από όλα τα ανωτέρω η παράγραφος 3 είναι η πιο κρίσιμη και όμως φεύγει εξ απαλών ονύχων χωρίς καμία ειδικότερη πρόβλεψη

 • 18 Αυγούστου 2019, 21:36 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ

  Η πρόβλεψη περί σύγκρουσης καθηκόντων, αν και ορθή, είναι μάλλον περιττή ως αυτονόητη. Ωστόσο, ειδική μνεία οφείλει να γίνει στο ζήτημα της διασφάλισης της ᾽᾽αποτελεσματικής άσκησης᾽᾽των καθηκόντων, η οποία δύναται να παρακωλύεται εξαιτίας των παράλληλων/πολλαπλών καθηκόντων του ΥΠΔ εντός του οργανισμού.

 • 14 Αυγούστου 2019, 11:03 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ

  Θεωρώ ότι το άρθρο 3 περιορίζει την ίδια την αξία του ΥΠΔ. Ο κάθε φορέας Δημόσιος ή μη, εάν δεν υπάρχει νομιμοποιητική βάση πιθανώς να διατάξει τον ΥΠΔ να έχει παράλληλα καθήκοντα. Σε συνάρτηση με το μέγεθος του φορέα ενδεχομένς να υπάρξει εκτός της σύγκρουσης συμφερόντων και υψηλός παράλληλος εργασιακός φόρτος. Αναλόγως με το μέγεθος της εταιρείας ο ΥΠΔ θα πρέπει να έχει αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων του και της συμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ.

  Επίσης, δεν γίνεται καμία μνεία εάν ο ΥΠΔ λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου και της θέσης εάν θα πρέπει να αποζημιώνεται με το αντίτιμο της θέσης ευθύνης που του αναλογεί (πάλι σε συνάρτηση με το μέγεθος του φορέα).

 • 13 Αυγούστου 2019, 19:15 | DataProOf

  Πρέπει ο Υπέυθυνος Επεξεργασίας να διασφαλίσει την αποκλειστική ενασχόληση του ΥΠΔ με τη συμμόρφωση του Φορέα και τα καθήκοντά του όπως αυτά αποτυπώνονται στο άρ 8. του παρόντος σχέδιου νόμου.

  Πρέπει ο ΥΕ να παρέχει στον ΥΠΔ, αυτόνομο γραφείο – χώρο, τεχνικά μέσα και τη δυνατότητα παρακολούθησης επιμορφωτικών δράσεων σχετικών με τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του ΥΠΔ, τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, καλές πρακτικές κ.α.

  Ο ΥΠΔ πρέπει να είναι up to date αναφορικά με τις εξελίξεις γύρω από τον ΓΚΠΔ.

 • 13 Αυγούστου 2019, 19:41 | DataProOf

  Η πλειοψηφία των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα είναι, ενάμισι έτος μετά την έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔ, απροετοίμαστες και μη συμμορφωμένες με τις επιταγές του. Η ανάληψη καθηκόντων ΥΠΔ σε φορείς του Δημοσίου Τομέα περιλαμβάνει πολλές ευθύνες προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς τη συμμόρφωση. Όταν ο ΥΠΔ είναι υπάλληλος του Φορέα (είτε με οργανική θέση, είτε με απόσπαση) πρέπει να λαμβάνει επίδομα θέσης ευθύνης.

  Συνεπώς πρέπει να τροποποιηθεί το Άρθρο 16 του ν. 4354/2015 έτσι ώστε να περιληφθεί πρόβλεψη για τη χορήγηση τέτοιου επιδόματος στον εκάστοτε ΥΠΔ. Το ύψος του επιδόματος θα μπορεί να εξαρτάται, ενδεικτικά, από το μέγεθος (οργανικότητα), τις ανάγκες, την ευθύνη, το είδος των δεδομένων που τηρούνται ή διαβιβάζονται (απλά δεδομένα, δεδομένα ειδικών κατηγοριών) του εκάστοτε Φορέα. Π.χ. Το επίδομα ΥΠΔ Κεντρικής Διεύθυνσης Υπουργείου να αντιστοιχεί στο επίδομα υπό στοιχείο αστ’ του ν.4354/2015 Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια πενήντα (350)ευρώ. Το επίδομα ΥΠΔ ΝΠΙΔ εποπτευόμενου από Υπουργείο να αντιστοιχεί στο επίδομα υπό στοιχείο αζ’ του ν. 4354/2015 Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.