Άρθρο 10 Αρμοδιότητα

1. Η Αρχή συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την Επιτροπή.
2. H Αρχή εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων («the Board», εφεξής: ΕΣΠΔ) και σε άλλες επιτροπές ή όργανα με αντικείμενο την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
3. Η Αρχή συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς για την εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου 50 του ΓΚΠΔ.
4. Στις περιπτώσεις που σε διεθνείς ή διακρατικές συμβάσεις ή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην εθνική νομοθεσία προβλέπεται ανεξάρτητος έλεγχος ή εποπτεία, η Αρχή ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και εξουσίες.
5. Η Αρχή δεν είναι αρμόδια να ελέγχει πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργούνται από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της δικαστικής λειτουργίας και των δικαστικών τους καθηκόντων.

 • 16 Αυγούστου 2019, 20:36 | Γιώργος Ρουσόπουλος

  Άρθρο 10 παρ. 3
  Καλό είναι προβλέπεται ρητά στο νόμο η δυνατότητα της Αρχής να ανταλλάσσει πληροφορίες (και προσωπικά δεδομένα) με άλλες αρχές τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ-ΕΟΧ) για την υλοποίηση του αρ. 50 β’ του ΓΚΠΔ («..μεταξύ άλλων μέσω ειδοποίησης, διαβίβασης καταγγελιών, συνδρομής σε έρευνες και ανταλλαγής πληροφοριών»). Έτσι θα δημιουργηθεί ρητή νομική βάση για διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων μιας καταγγελίας εκτός ΕΕ, όταν είναι απαραίτητο.
  Στο ίδιο πνεύμα, πρέπει ρητά να προβλεφθεί η δυνατότητα της Αρχής όχι μόνο να συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές τρίτων κρατών αλλά και να συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Είναι ασαφές αν από τη διάταξη δίδεται ευχέρεια στην Αρχή να συμμετέχει σε διεθνείς συνεργασίες (p.x. GPEN – Διεθνής σύνοδος επιτρόπων – «Global Cross Border Enforcement Cooperation Arrangement»).
  Πρόταση: Η Αρχή συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς για την εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου 50 του ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής έχει την ευχέρεια να διαβιβάσει καταγγελία σε τρίτη χώρα, αν η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για την εξέτασή της και υπό τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου V, μετά από συγκατάθεση του καταγγέλλοντα. Η Αρχή μπορεί να υπογράφει μνημόνια συνεργασίας στα οποία να προβλέπεται ανταλλαγή πληροφοριών για χειρισμό υποθέσεων. Η Αρχή συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

  Άρθρο 10 παρ. 4
  Αν και δεν είμαι ειδικός, η διατύπωση του αρ. 19 παρ. 1 ιε του ν. 2472 ήταν
  «Ασκεί ανεξάρτητο έλεγχο στο εθνικό τμήμα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν (ν. 2514/1997 ΦΕΚ 140 Α’), ασκεί τις αρμοδιότητες της εθνικής εποπτικής αρχής που προβλέπεται στο άρθρο 23 της Σύμβασης ΕΥΡΩΠΟΛ (ν. 2605/1998 ΦΕΚ 88 Α’), και τις αρμοδιότητες της εθνικής εποπτικής αρχής που προβλέπεται στο άρθρο 17 της Σύμβασης για τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα (ν. 2706/1999 ΦΕΚ 77 Α’), καθώς και τις αρμοδιότητες εποπτείας που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη διεθνή συμφωνία.»
  Δεν θα ήταν ασφαλέστερο να αναφέρονται ρητά οι παραπάνω διατάξεις και να ακολουθεί η γενική αρμοδιότητα μετά (περιπτώσεις που σε διεθνείς ή διακρατικές συμβάσεις ή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην εθνική νομοθεσία προβλέπεται ανεξάρτητος έλεγχος ή εποπτεία);

  Άρθρο 10 παρ. 5
  Η Αρχή ορθά δεν ασκεί αυτή τέτοιες αρμοδιότητες. Καθώς όμως ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται σε αυτές τις δραστηριότητες, δεν θα έπρεπε να ορίζεται (όπως στο παλιό ΣχΝ που προβλεπόταν επιτροπή από δικαστές) ποιος είναι ο φορέας που θα ελέγχει τις πράξεις αυτές στα δικαστήρια; Μήπως λείπει τέτοια διάταξη;