Άρθρο 34 Δικαίωμα διαγραφής

1. Αν η διαγραφή σε περίπτωση μη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας λόγω της ιδιαίτερης φύσης της αποθήκευσης δεν είναι δυνατή ή είναι δυνατή μόνο με δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια και το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων για τη διαγραφή δεν θεωρείται σημαντικό, δεν υφίσταται το δικαίωμα του υποκειμένου και η υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση αυτή, η διαγραφή αντικαθίσταται από τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ. Τα ανωτέρω εδάφια δεν εφαρμόζονται, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
2. Εκτός από το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του ΓΚΠΔ, το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) του ΓΚΠΔ, στο βαθμό που ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει λόγους να πιστεύει ότι η διαγραφή θα ήταν επιζήμια για τα έννομα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τον περιορισμό της επεξεργασίας, εάν η ενημέρωση αυτή δεν είναι αδύνατη ή δεν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
3. Εκτός από το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως στην περίπτωση του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ εάν η διαγραφή θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις νόμιμες ή συμβατικές περιόδους διατήρησης.

 • 19 Αυγούστου 2019, 18:25 | Homo Digitalis

  Το άρθρο 34 είναι προβληματικό.
  Σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει τους επιτρεπόμενους από τον Κανονισμό (άρθρο 23) περιορισμούς, εισάγοντας νέους που δεν έχουν έρεισμα στον Κανονισμό.

  Προτείνεται η αναδιατύπωσή του στην κατεύθυνση των προτάσεων που είχαν περιληφθεί στο σχέδιο της α’ νομοπαρασκευαστικής.

 • 17 Αυγούστου 2019, 17:26 | Νίκος Καλαμίτσης

  1. Παράγραφος 1η: η φράση «εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ» θα πρέπει να αναδιατυπωθεί σε «πέρα από τις εξαιρέσεις …» ή «επιστροθέτως των εξαιρέσεων …» (αυτό, άλλωστε, προκύπτει από το γερμανικο νόμο στον οποίο βασίζεται το άρθρο, βλ. άρθρο 35 BDSG).
  2. Παράγραφος 3η: Δεν κατανοώ την αναφορά σε περίοδο διατήρησης που προβλέπεται σε σύμβαση. Σύμβαση του υπευθύνου επεξεργασίας με το υποκείμενο ή με τρίτο; Ποιες συμβατικές περίοδοι διατήρησης «υπερισχύουν» του δικαιώματος διαγραφής. Π.χ. αν δυο εταιρείες, ανταλλάσσουν δεδομένα, ως αυτοτελείες υπεύθυνοι επεξεργασίας, και στη εμταξύ τους σύμβαση συνεργασίας θέσουν συμβατική περίοδο διατήρησης των δεδομένων 10 χρόνια, θα μπορούν να επικαλεσθούν αυτήν για να μην ικανοποιήσουν αίτημα διαγραφής;