Άρθρο 41 Δικαστική προστασία κατά υπεύθυνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία

1.Οι αγωγές του υποκειμένου των δεδομένων κατά του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία λόγω παραβίασης των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων εντός του πεδίου εφαρμογής του ΓΚΠΔ ή των δικαιωμάτων του υποκειμένου που περιέχονται σε αυτόν εισάγονται στο πολιτικό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει την εγκατάστασή του. Οι αγωγές του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να εισαχθούν και στο πολιτικό δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη συνήθη διαμονή του.
2.Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις αγωγές κατά δημοσίων αρχών, όταν οι αρχές αυτές ασκούν κυριαρχική δημόσια εξουσία που τους έχει ανατεθεί.

3.Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει ορίσει εκπρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, ο εν λόγω εκπρόσωπος θεωρείται αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής δίκης σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 • 19 Αυγούστου 2019, 17:43 | Ευάγγελος Κατσάρας

  Το παρόν δωρικά δομημένο άρθρο, αποφεύγει μεν τις επαναλήψεις των διατάξεων του Κανονισμού (εν αντιθέσει με το προηγούμενο νομοσχέδιο), παραλείπει δε να εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες του εθνικού νομοθέτη.

  Καταρχήν προτείνεται η διόρθωση της δεύτερης παραγράφου, έτσι ώστε όντως η προβλεπόμενη εξαίρεση των δημοσίων προσώπων που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα κατά την ενάσκηση των κυριαρχικών εξουσιών τους να αφορά μόνο τη δυνατότητα αγωγής εναντίον τους στο έδαφος της συνήθους διαμονής του υποκειμένου (βλ. εισηγητική έκθεση παρόντος άρθρου του σχεδίου νόμου, α.79, παρ.2, εδ.β ΓΚΠΔ).

  Επιπροσθέτως, προτείνεται η διατήρηση της πρόβλεψης εκδίκασης των εν λόγω διαφορών κατά τις ειδικές διαδικασίες σύμφωνα με το μέχρι τώρα ισχύον άρθ.23 του ν. 2472/1997, η οποία διευκολύνει και επιταχύνει την αποζημίωση και ικανοποίηση των υποκειμένων.

  Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής:

  1.Οι αγωγές του υποκειμένου των δεδομένων κατά του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία λόγω παραβίασης των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων εντός του πεδίου εφαρμογής του ΓΚΠΔ ή των δικαιωμάτων του υποκειμένου που περιέχονται σε αυτόν εισάγονται στο πολιτικό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει την εγκατάστασή του. Οι αγωγές του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να εισαχθούν και στο πολιτικό δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη συνήθη διαμονή του.

  2.Το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται στις αγωγές κατά δημοσίων αρχών, όταν οι αρχές αυτές ασκούν κυριαρχική δημόσια εξουσία που τους έχει ανατεθεί.

  3.Οι αγωγές της πρώτης παραγράφου εκδικάζονται κατα τα άρθρα 591 επ. του Κ.Πολ.Δ.

  4.Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει ορίσει εκπρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, ο εν λόγω εκπρόσωπος θεωρείται αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής δίκης σύμφωνα με την παράγραφο 1.