Άρθρο 73 Διόρθωση και διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιορισμός της επεξεργασίας (άρθρο 5 της Οδηγίας)

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διορθώνει ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς καθυστέρηση, εάν η επεξεργασία τους είναι παράνομη, και αυτά πρέπει να διαγραφούν προς εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή η γνώση τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
3. Οι παράγραφοι 3 έως και 5 του άρθρου 56 εφαρμόζονται αναλόγως. Ο αποδέκτης ενημερώνεται επίσης εάν έχουν διαβιβαστεί ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί παράνομα.
4. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων από νομικές διατάξεις μέγιστων προθεσμιών αποθήκευσης ή διαγραφής, ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβλέπει τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την περιοδική επανεξέταση της ανάγκης για την αποθήκευσή τους και εξασφαλίζει με διαδικαστικές ρυθμίσεις την τήρηση των προθεσμιών αυτών.

  • 19 Αυγούστου 2019, 19:52 | Homo Digitalis

    Το Άρθρο 73 του ΣχΝ δεν προβλέπει τις κατάλληλες προθεσμίες που ο ενωσιακός νομοθέτης με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2016/680 τον καλεί να ρυθμίσει.
    Συγκεκριμένα, το Άρθρο 73 του ΣχΝ, θα πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια τις κατάλληλες προθεσμίες για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για την περιοδική επανεξέταση της αναγκαιότητας αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ η μέριμνα για την τήρηση των προθεσμιών αυτών θα πρέπει να εξασφαλίζεται (όπως ο ενωσιακός νομοθέτης προβλέπει στο Άρθρο 5 της Οδηγίας), μέσω δικονομικών μέτρων.
    Αντίθετα το άρθρο 73 του παρόντος, απλά αναδιατυπώνει με γενικό και ασαφή τρόπο άλλες διατάξεις της Οδηγίας.
    Συγκεκριμένα:
    – Η παράγραφος 1 του Άρθρου 73 αναφέρεται στο Άρθρο 4, παρ. 1 περίπτωση δ΄ της Οδηγίας 2016/680 (διαγραφή δεδομένων που δεν πληρούν την αρχή της ακρίβειας των δεδομένων).
    – Η παράγραφος 2 του Άρθρου 73 αναφέρεται στο Άρθρο 16 της Οδηγίας, παρ.2, σχετικά με το Δικαίωμα Διαγραφής του υποκειμένου των δεδομένων.
    – Τέλος η παράγραφος 3 του Άρθρου 73 αναφέρεται στο Άρθρο 16 της Οδηγίας, παρ. 6, σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης των αποδεκτών για τη διαγραφή/διόρθωση των δεδομένων.

    Συνεπώς, το Άρθρο 73 δεν πραγματώνει αυτό που ο τίτλος του υποστηρίζει, τη μεταφορά δηλαδή του Άρθρου 5 της Οδηγίας 2016/680.

    Επομένως, η εκδοχή αυτή του Άρθρου 73 δεν βρίσκεται σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 5 της Οδηγίας και δεν ρυθμίζει τα όσα προβλέπει ο ενωσιακός νομοθέτης. Προτείνουμε την άμεση ενημέρωση των διατάξεων του άρθρου 73.