ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 – Τμήμα I Πεδίο εφαρμογής – Γενικές Αρχές – Άρθρο 43 Πεδίο εφαρμογής (Άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας)

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένων της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της αποτροπής τους. Στις ως άνω περιπτώσεις οι αρμόδιες αρχές θεωρούνται πάντοτε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Όπου στο παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνονται διατάξεις για τους εκτελούντες την επεξεργασία, οι διατάξεις του εφαρμόζονται και σε αυτούς.

  • 19 Αυγούστου 2019, 18:01 | Homo Digitalis

    Ως προς τη δομή του Κεφαλαίου επισημαίνουμε εκ νέου ότι τα άρθρα 70, 71 και 73 του ΣχΝ εξειδικεύουν τις αρχές που περιλαμβάνονται στο άρθρο 45 του σχεδίου νόμου (άρθρο 4 της Οδηγιας).
    Επομένως, και συστηματικά αλλά και ουσιαστικά θα έπρεπε να ενταχθούν ύστερα από αυτό.

  • 19 Αυγούστου 2019, 01:13 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΤΡΟΥ

    Αναρωτιέμαι για ποιό λόγο δεν ακολουθήθηκε η σειρά των άρθρων της Οδηγίας κατά την ενσωμάτωση. Επίσης για ποιό λόγο στο άρθρο 4 της οδηγίας αντιστοιχούν περισσότερα άρθρα στο σχέδιο νόμου. Νομίζω ότι ολόκληρο το κεφάλαιο είναι τουλάχιστον δυσνόητο.