Άρθρο 04 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται:

α) «δημόσιος φορέας»: οι δημόσιες αρχές, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, τα  νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι κρατικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή η διοίκησή τους ορίζεται από αυτό,

β) «ιδιωτικός φορέας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, που δεν εμπίπτει  στην έννοια του «δημόσιου  φορέα»,

γ) «αρμόδια εποπτική αρχή»: η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής: Αρχή).

 • 16 Αυγούστου 2019, 20:17 | Γιώργος Ρουσόπουλος

  Ο διαχωρισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού ενέχει κίνδυνο. Ο ΓΚΠΔ δεν ορίζει τι είναι «δημόσια αρχή ή δημόσιος φορέας» και το αφήνει να προσδιορίζεται από τα εθνικά δίκαια. Βλέπε και τις «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους υπεύθυνους προστασίας» δεδομένων της ΟΕ αρ 29 που υιοθετήθηκε από το ΕΣΠΔ (https://edpb.europa.eu/node/69) ενότητα 2.1.1 «Η εκπλήρωση δημόσιου καθήκοντος και η άσκηση δημόσιας εξουσίας13 είναι δυνατή όχι μόνο από δημόσιες αρχές ή δημόσιους φορείς, αλλά και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε διάφορους τομείς που απορρέουν από τους εθνικούς κανονισμούς κάθε κράτους μέλους, όπως οι υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών, η ύδρευση και η παροχή ενέργειας, οι οδικές υποδομές, η δημόσια ραδιοτηλεόραση, η κατασκευή εργατικών κατοικιών, ή πειθαρχικά όργανα για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.»

  Κάποιες από τις υποχρεώσεις του ΓΚΠΔ για το «δημόσιο φορέα» του ΣχΝ θα πρέπει να εφαρμόζονται και για ιδιωτικούς φορείς (π.χ. ΔΕΚΟ ή παρόχους κρισίμων υποδομών, στη λογική της NIS οδηγίας). Τέτοια π.χ. μπορεί να είναι η υποχρέωση ορισμού DPO και οι σχετικές με τα καθήκοντά του διατάξεις.

 • 15 Αυγούστου 2019, 01:05 | Νίκος Καλαμίτσης

  Ο ορισμός του δημοσίου φορέα είναι προβληματικός. Παρατηρούνται αλληλεπικαλυψεις, κυρίως, όμως ασάφεια ως προς το πότε ένα ΝΠΙΔ λογίζεται δημόσιος φορέας (δεν γίνεται μνεία πλειοψηφίας σε συνάρτηση προς το «ανήκει» ή τον ορισμό της Διοίκησης). Επίσης, ο όρος Ελληνικό Δημόσιο είναι μάλλον πιο δόκιμος από το. Όρο κράτος.

 • 14 Αυγούστου 2019, 10:06 | Βλαστάρη Κατερίνα

  Σε συνέχεια του ανωτέρω σχολίου αναφέρω και την εταιρεία ΕΥΔΑΠ διότι όπως και η ΕΡΤ δεν χρηματοδοτείται από το Δημόσιο , αλλά δεν υπάρχει ξεκάθαρος πλέον χαρακτηρισμός της σε πια κατηγορία ανήκει και αυτό δημιουργεί ιδιάιτερα προβλήματα.

 • 13 Αυγούστου 2019, 10:35 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΠΑΤΗΣ

  Στον ορισμό των υπόχρεων εφαρμογής του ΓΚΠΔ εκτιμώ ότι δεν ορίζεται ξεκάθαρα εάν οι εταιρείες Α.Ε. του Δημοσίου που δεν χρηματοδοτούνται από το κρατικό προϋπολογισμό πρέπει να εντάσσονται στον εν λόγω νόμο. Για παράδειγμα, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς λαμβάνει το ανταποδοτικό τέλος μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. αλλά αντιθέτως τον χρηματοδοτεί λόγω μνημονιακής υποχρέωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει εφαρμογή ο εν λόγω νόμος;