Άρθρο 51 Εμπιστευτικότητα

Τα πρόσωπα που απασχολούνται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζονται μετά από άδεια (εμπιστευτικότητα) υποχρεούνται κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους στη διατήρηση της εμπιστευτικότητας. Η υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας συνεχίζεται μετά τη λήξη της απασχόλησής τους.

  • Σε ότι αφορά την ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, η πρόταση του σχεδίου Νόμου είναι «εγκληματικά» απλοϊκή για κάτι το οποίο πουθενά και ρητά δε δεσμεύει εγγράφως τους διαχειριστές των δεδομένων.
    Από πού προκύπτει ότι οι εκάστοτε διαχειριστές δεσμεύονται;
    Φρονώ ότι είναι απαραίτητη η αναφορά α) του τρόπου δέσμευσης (π.χ. συγγραφή πρωτοκόλλων εμπιστευτικότητας) και β)οι ποινές που προβλέπονται σε περίπτωση καταστρατήγησης του πρωτοκόλλου εμπιστευτικότητας από τους διαχειριστές-επεξεργαστές.