ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις – Άρθρο 83 Μεταβατικές διατάξεις

1. Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας γίνεται αναφορά στον ν. 2472/1997 νοείται ως αναφορά στις οικείες διατάξεις του ΓΚΠΔ και του παρόντος.
2. Οι οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον δεν προσκρούουν στον ΓΚΠΔ και στις ρυθμίσεις του παρόντος.
3. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Αρχής που έχουν επιλεγεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο διορισμού τους.
4. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό που υπηρετεί, κατά την ψήφιση του παρόντος, στην Αρχή, κατατάσσεται αυτοδικαίως σε αντίστοιχες, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, θέσεις δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα.
5.Αιτήσεις που εκκρεμούσαν ενώπιον της Αρχής έως 25.5.2018, πέραν των παραδεκτών προσφυγών των υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , τίθενται στο αρχείο με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Αρχής.