Άρθρο 23 Επεξεργασία γενετικών δεδομένων

Κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ απαγορεύεται η επεξεργασία γενετικών δεδομένων για σκοπούς ασφάλισης υγείας και ζωής.

  • 19 Αυγούστου 2019, 00:09 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΤΡΟΥ

    Μήπως να αλλάξει η διατύπωση και να προβλεφθεί ότι η επεξεργασία δεδομένων αυτής της κατηγορίας απαγορεύεται ακόμα κι αν το υποκείμενο συγκατατίθεται (δυνατότητα που δίνεται από την παρ. 2α του άρθρου 9)?

  • 16 Αυγούστου 2019, 15:35 | Νίκος Καλαμίτσης

    Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η συλλογή και αξιολόγηση γενετικών δεδομένων επιβάλλεται από ιατρικά πρωτόκολλα για την εκτίμηση της ιατρικής αναγκαιότητας, κατ’ επέκταση δε και για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης (π.χ. για την κάλυψη προληπτικών επεμβάσεων, η ιατρική αναγκαιότητα των οποίων εκτιμάται βάσει γενετικών τεστ). Στις περιπτώσεις αυτές εκτιμώ ότι δεν συντρέχει λόγος παροχής αυξημένης προστασίας στο υποκείμενο που επιθυμεί την κάλυψη (δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού από την ασφάλιση,αλλά εκτίμησης του αν η αιτουμενη συγκεκριμένη κάλυψη πληροί την ασφαλιστική προϋπόθεση της ιατρικής αναγκαιότητας. Άλλωστε, ακόμη και η απλή σχετική ιατρική γνωμάτευση οδηγεί εμμέσως σε συλλογή και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, αφού, στο μετρό που θα έχουν συνταξιοδοτηθεί γενετικές εξετάσεις).
    Σαφώς και η απαγόρευση μπορεί να παραμείνει στο επίπεδο του προασφαλιστικου ελέγχου – εκτίμησης κινδύνου, προκειμένου να μην αποκλείονται της ασφάλισης υποκείμενα με γενετική προδιάθεση.