ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Εποπτική Αρχή – Άρθρο 9 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του ΓΚΠΔ, του παρόντος και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελληνική Επικράτεια ασκείται από την Αρχή που έχει συσταθεί με τον ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Έδρα της Αρχής είναι η Αθήνα.

 • 19 Αυγούστου 2019, 19:46 | ΕΕΚΤ/ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

  Εκ μέρους της ΕΕΚΤ τα σχόλια στο άρθρο 9 έχουν ως εξής:

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η φράση «και άλλων ρυθμίσεων που…» είναι αόριστη προτείνουμε την τροποποίησή της παραγράφου ως εξής: «Η εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του ΓΚΠΔ, του παρόντος και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελληνική Επικράτεια και ανατίθενται σε αυτήν με ειδική διάταξη νόμου, ασκείται από την Αρχή που έχει συσταθεί με τον ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Έδρα της Αρχής είναι η Αθήνα.

  Ομοίως πρέπει να συμπληρωθεί η διατύπωση και στο άρθρο 13 παρ.1 α’.

 • 19 Αυγούστου 2019, 15:42 | Χαράλαμπος Δρανδάκης

  @13 Αυγούστου 2019, 14:30 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

  Ανέφικτο καθότι ο ΓΚΠΔ αναφέρει ρητά ανεξάρτητη εποπτική αρχή

 • 14 Αυγούστου 2019, 10:01 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΤΡΟΥ

  Στο προηγούμενο Σχέδιο Νόμου που είχε τεθεί σε διαβούλευση υπήρχε πρόβλεψη για παροχή δυνατοτήτων στην «Κοινωνία των πολιτών», στο πλαίσιο του άρ. 80 του Κανονισμού. Θα έπρεπε να προβλεφθεί κάτι αντίστοιχο. Υπό προϋποθέσεις, σωματεία και μη κερδοσκοπικοί φορείς θα ήταν απολύτως χρήσιμο να μπορούν να βοηθούν προς την κατεύθυνση προστασίας των προσωπικών δεδομένων καταγγέλλοντας στην Αρχή περιπτώσεις παραβιάσεων σε βάρος ιδιωτών. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα νομοθετικό πλαίσιο δυσνόητο και ασαφές για τον μέσο πολίτη, ο οποίος συχνά δεν αντιλαμβάνεται καν την παραβίαση που γίνεται σε βάρος του ή αγνοεί τα ίδια τα δικαιώματά του.

 • Η εποπτική αρχή, δεν μπορεί να είναι μία ανεξάρτητη αρχή, αλλά η τακτική δικαιοσύνη για τους κάτωθι λόγους:

  1. Οι ανεξάρτητες αρχές δεν έχουν αρκετό προσωπικό και συνήθως εποπτεύουν μία μειονότητα εταιρειών, οργανισμών κτλ (Αρχή προστασίας δεδομένων, ΕΣΡ, ΕΕΤΤ κτλ) Ο ΓΚΠΔ απευθύνεται σε ένα εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες, επαγγελματίες και οργανισμούς. Δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί, όσες προσλήψεις και να κάνει με αποτέλεσμα την πλημμελή εποπτεία εφαρμογής του ΓΚΠΔ.

  2. Λόγω του ότι πάνω από κάθε ανεξάρτητη αρχή είναι μόνο το Σ.Τ.Ε., ξαφνικά η κίνηση στο Σ.Τ.Ε. θα πολλαπλασιαστεί σε εφιαλτικό βαθμό με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει και μην ξεχνούμε ότι ήδη έχει τεράστια προβλήματα όσον αφορά τον χρόνο εκδίκασης.

  3. Τα διοικητικά δικαστήρια είναι τα πλέον κατάλληλα για την εποπτεία