Άρθρο 28 Επεξεργασία και ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης

1. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να συμβιβαστεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για δημοσιογραφικούς σκοπούς, και για σκοπούς ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται όταν:
α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή του, β) αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το ίδιο το υποκείμενο, γ) υπερέχει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα της πληροφόρησης έναντι του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου, ιδίως για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος ή όταν αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσίων προσώπων και δ) περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος ενημέρωσης, ιδίως όταν αφορά ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και ποινικές διώξεις, καταδίκες και τα σχετικά με αυτές μέτρα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα του υποκειμένου στην ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή.
2.Στο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή για σκοπούς ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης δεν εφαρμόζεται: α) το Κεφάλαιο ΙΙ του ΓΚΠΔ «Αρχές», εκτός από το άρθρο 5, β) το Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ «Δικαιώματά του Υποκειμένου», γ) το Κεφάλαιο ΙV του ΓΚΠΔ «Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία», εκτός από τα άρθρα 28, 29 και 32, δ) το Κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ «Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς», ε) το Κεφάλαιο VI του ΓΚΠΔ «Ανεξάρτητες Εποπτικές Αρχές», στ ) το Κεφάλαιο VII του ΓΚΠΔ «Συνεργασία και συνεκτικότητα και ζ) το Κεφάλαιο IX του ΓΚΠΔ «Διατάξεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας».

 • 20 Αυγούστου 2019, 00:43 | Ολγα Τσιπτσέ

  Tω όντι ο νομοθέτης νομίζει ότι ο ΓΚΠΔ πρόκειται για οδηγία και αντιτίθεται στον Κανονισμό.
  Το άρθρο 85 του ΓΚΠΔ πρέπει να διασαφηνισθεί και όχι απλώς να επαναληφθεί και μάλιστα λανθασμένα

  Όλγα Τσιπτσέ
  Δικηγόρος Θεσσαλονίκης LL.M παρ΄αρείω πάγω
  Διαπ.Διαμεσολαβήτρια – GDPR/DPO expert. (Dpo at DST etc)
  Αντιπρόεδρος στο Ινστιτούτο Επαγγελματιών Ιδιωτικότητας Β. Ελλάδος

 • 19 Αυγούστου 2019, 18:44 | Homo Digitalis

  Ως προς το άρθρο 28 (Επεξεργασία και ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης) απαιτείται μία αναδιατύπωση καθώς υπάρχει μία σύγχυση μεταξύ των νομικών βάσεων επεξεργασίας που εισάγει η παράγραφος 1 (δ) και των αρχών που πρέπει να διέπουν την στάθμιση των δικαιωμάτων και την επεξεργασία των αντίστοιχων δεδομένων. Επίσης, η παράγραφος 2 θα ήταν χρήσιμο να διατυπωθεί με τρόπο που να είναι σύμφωνη με τα επιτρεπόμενα από τον Κανονισμό αλλά και ευχερέστερα εφαρμόσιμη. Η παράγραφος 1 είναι διατυπωμένη σαν αιτιολογική σκέψη του ΓΚΠΔ και αφήνει περιθώρια να συνάγεται η εντύπωση ότι δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός.
  Ακόμη, θα θέλαμε να προτείνουμε το ΣχΝ να βρίσκεται σε εναρμόνιση με το κείμενο καλής διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης και τις κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με ΜΜΕ, τις οποίες αυτό περιλαμβάνει .
  Το ΣχΝ θα πρέπει δηλαδή, να αποτυπώνει, ότι τα ΜΜΕ είναι υπερασπιστές του δημοσίου συμφέροντος και να αναφέρεται στην αναγκαία ισορροπία που θα πρέπει να τηρείται μεταξύ των συγκρουόμενων δικαιωμάτων. Επίσης, θα πρέπει να αναγνωρίζεται ο ρόλος της ερευνητικής δημοσιογραφίας και του απορρήτου που τη περιβάλει και η σημασία της για τη προάσπιση του Κράτους Δικαίου.
  Τέλος, θα μπορούσε να περιγράφεται ο ρόλος που έχουν οι Κώδικες Δεοντολογίας, όπως ο επαγγελματικός δημοσιογραφικός κώδικας για την ορθή τήρηση των καθηκόντων των δημοσιογράφων.

 • 16 Αυγούστου 2019, 20:42 | Γιώργος Ρουσόπουλος

  Άρθρο 28 παρ. 2
  Ο εθνικός νόμος μπορεί να προβλέψει εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τα συγκεκριμένα κεφάλαια του ΓΚΠΔ, για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή για σκοπούς ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, αλλά όχι και να εξαιρέσει το σκοπό αυτό από την εφαρμογή του ΓΚΠΔ!!!!