Τμήμα ΙΙΙ – Δικαιώματα του Υποκειμένου των δεδομένων – Άρθρο 53 Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 12 της Οδηγίας)

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει γενικές και ευχερώς προσβάσιμες στο κοινό πληροφορίες σε απλή και κατανοητή γλώσσα και μέσω του διαδικτυακού τόπου της δημόσιας αρχής αναφορικά με:
α) τους σκοπούς της επεξεργασίας,
β) το δικαίωμα του υποκειμένου να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας,
γ) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και του ΥΠΔ,
δ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή, και
ε) τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής.

  • Επειδή τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής αφορούν στα προσωπικά δεδομένα, ενώ το δικαίωμα του περιορισμού αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, το στοιχείο β) του άρθρου 53 του προτεινόμενου νόμου πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως:
    β) το δικαίωμα του υποκειμένου να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας,

    Αντίστοιχη τροποποίηση της διατύπωσης πρέπει να γίνει και στο άρθρο 59 του προτεινόμενου νόμου.