Άρθρο 86 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • Στα παρακάτω άρθρα, να γίνουν οι αλλαγές από το εσφαλμένο στο ορθό:

  Άρθρο 27 «7. Οι παράγραφοι … να αποθηκευτών σε ένα σύστημα αρχειοθέτησης.», στο ορθό «αποθηκευτούν»
  Άρθρο 74 «2. … αποδεκτών του δεδομένων.», στο ορθό «αποδεκτών των δεδομένων.»
  Άρθρο 62 «3. … α) … μέτρα, όπως η κρυπτογράφηση, μέσω της οποίας τα δεδομένα καθίσταται», στο ορθό «καθίστανται»
  Άρθρο 82 «2. … στ) εάν έχουν ήδη διαταχθεί σε βάρος τη αρμόδιας αρχής», στο ορθό «της αρμόδιας αρχής»
  Άρθρο 76 «2. … και την ώρα της καταγραφής,», στο ορθό «και την ώρα της διαβίβασης,»
  Άρθρο 38 «1. … πρότυπο EN-ISO/IEC 17065/2012», στο ορθό «17065:2012»
  Άρθρο 29 «1. … γ) η χρήση ψευδωνύμων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· και», στο ορθό «γ) η ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· και»
  Άρθρο 30 «1. … γ) η χρήση ψευδωνύμων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·», στο ορθό «γ) η ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· και»
  Άρθρο 55 «1. … ε) … ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, για τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον», στο ορθό «ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον»

  Άρθρο 44 «1. … ιδ) «ειδικές κατηγορίες δεδομένων»: … που αφορούν την υγεία, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό», στο ορθό «που αφορούν στην υγεία, δεδομένα που αφορούν στη σεξουαλική ζωή ή στον σεξουαλικό προσανατολισμό»
  Άρθρο 62 «1. … όσον αφορά την επεξεργασία», στο ορθό «όσον αφορά στην επεξεργασία»
  Άρθρο 76 «1. … α) … όσον αφορά την προστασία», στο ορθό «όσον αφορά στην προστασία»
  Άρθρο 76 «1. … β) … όσον αφορά την προστασία τους.», στο ορθό «όσον αφορά στην προστασία τους.»

  Άρθρο 22 «2. … δ) είναι απαραίτητη για την λήψη ανθρωπιστικών μέτρων·», στο ορθό «για τη λήψη»

  Άρθρο 75 «1 Εάν», στο ορθό «1. Εάν»

  Άρθρο 44 «1. … ιζ) «Συγκατάθεση»: …», στο ορθό «ιζ) «συγκατάθεση»: …»

  Άρθρο 10 «2. H Αρχή », στο ορθό «2. Η Αρχή» (ελληνικό κεφαλαίο γράμμα Η)
  Άρθρο 33 «5. … από τo προηγούμενο εδάφιο», στο ορθό «το» (ελληνικό μικρό γράμμα ο)
  Άρθρο 40 «2. … β) οποιεσδήποτε ενέργειες στις οποίες προέβη o φορέας», στο ορθό «ο φορέας» (ελληνικό μικρό γράμμα ο)

  Άρθρο 18 «2. Υπάλληλοι … Αρχής επί δύο ( 2) έτη», στο ορθό «δύο (2) έτη»
  Άρθρο 28 «2. Στο πλαίσιο … «Ανεξάρτητες Εποπτικές Αρχές», στ )», στο ορθό «στ)»
  Άρθρο 31 «3. Εφόσον … των δύο ( 2) εβδομάδων.», στο ορθό «(2) εβδομάδων.»
  Άρθρο 47 «Άρθρο 47 Επεξεργασία για άλλους σκοπούς ( άρθρο 4 της Οδηγίας)», στο ορθό «(άρθρο 4 της Οδηγίας)»
  Άρθρο 78 «(άρθρο 39 της Οδηγίας )», στο ορθό «Οδηγίας)»
  Άρθρο 80 «(άρθρα 54 και 56 της Οδηγίας )», στο ορθό «Οδηγίας)»

  Άρθρο 3 «2. Τα συμβαλλόμενα … ΓΚΠΔ . Άλλα κράτη …», στο ορθό «ΓΚΠΔ. Άλλα»
  Άρθρο 3 «3. Τα συνδεδεμένα … πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου , τελούν», στο ορθό «Συμβουλίου, τελούν»
  Άρθρο 13 «1. … ε) κατόπιν … μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,», στο ορθό «Ένωσης,»
  Άρθρο 30 «3. Εκτός από όσα … επιστημονικοί ή στατιστικοί σκοποί , εκτός», στο ορθό «σκοποί, εκτός»
  Άρθρο 31 «1. … εξαίρεση τότε , όταν η παροχή», στο ορθό «τότε, όταν»
  Άρθρο 31 «1. … α) … υποκείμενο των δεδομένων , ο σκοπός», στο ορθό «δεδομένων, ο σκοπός»
  Άρθρο 40 «1. … γ) για παραβάσεις των άρθρων 5, 6, 7, 22, 24 , 26, 27 (πλην της παραγράφου 7», στο ορθό «24, 26»
  Άρθρο 40 «2. … γ) τυχόν σχετικές προηγούμενες παραβάσεις του φορέα του δημόσιου τομέα ,», στο ορθό «τομέα,»
  Άρθρο 48 «υποκειμένου των δεδομένων.Οι εν λόγω διασφαλίσεις», στο ορθό «δεδομένων. Οι»
  Άρθρο 60 «3. … α) … παράνομη ,πρέπει να ενημερώσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς», στο ορθό «παράνομη, πρέπει»
  Άρθρο 62 «2. … α) … που σχετίζονται με την επεξεργασία · και», στο ορθό «επεξεργασία· και»
  Άρθρο 66 «την Αρχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της .», στο ορθό «της.»
  Άρθρο 68 «1. … α) … υπεύθυνου επεξεργασίας και ΥΠΔ ·», στο ορθό «υπεύθυνου επεξεργασίας και ΥΠΔ·»
  Άρθρο 78 «5. … και της αστυνομικής συνεργασίας δεν επηρεάζονται .», στο ορθό «δεν επηρεάζονται.»
  Άρθρο 80 «προσωπικού χαρακτήρα,που έχει προκαλέσει παρανόμως ζημία στο υποκείμενο», στο ορθό «χαρακτήρα, που»
  Άρθρο 84 «… σ΄ αυτό , του τρίτου έως και του τελευταίου εδαφίου», στο ορθό «σ’ αυτό, του»
  Άρθρο 84 «της Αρχής με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 18 παράγραφος 3,τα», στο ορθό «3, τα»

  Άρθρο 31 «1. … σχετικά με τη σκοπούμενη περαιτέρω επεξεργασία :», στο ορθό «επεξεργασία:»

  Άρθρο 33 «1. Εκτός … α) … των περιπτώσεων α΄ και β ΄ της παραγράφου 1», στο ορθό «β΄»

  Άρθρο 33 «Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων/ Ανακοίνωση», στο ορθό «δεδομένων / Ανακοίνωση»

  Άρθρο 22 «3. Στις περιπτώσεις … β) … προσδιορισμός τού εάν και», στο ορθό «προσδιορισμός του»
  Άρθρο 62 «3. … α) την απαγόρευση τής πρόσβασης», στο ορθό «α) την απαγόρευση της»
  Άρθρο 62 «3. … β) την αποτροπή τής μη εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης», στο ορθό «β) την αποτροπή της»
  Άρθρο 62 «3. … γ) την αποτροπή τής μη εξουσιοδοτημένης εισαγωγής», στο ορθό «γ) την αποτροπή της»
  Άρθρο 62 «3. … δ) την αποτροπή τής χρήσης», στο ορθό «δ) την αποτροπή της»
  Άρθρο 62 «3. … η) την αποτροπή τής μη εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης», στο ορθό «η) την αποτροπή της»

  Άρθρο 27 «4. … 2 του ΓΚΠΔ», στο ορθό «2 του ΓΚΠΔ.»
  Άρθρο 27 «5. … ΓΚΠΔ», στο ορθό «ΓΚΠΔ.»

  Άρθρο 29 «1. … β) … εκτελούντες την επεξεργασία», στο ορθό «επεξεργασία·»

  Άρθρο 31 «1. … α) … ότι είναι χαμηλό.», στο ορθό «ότι είναι χαμηλό·»

  Άρθρο 49 «3. … της. Το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται γι ‘ αυτό το δικαίωμά του πριν», στο ορθό «γι’ αυτό»
  Άρθρο 54 «2. … υποκειμένου εφ΄ όσον αυτό είναι αναγκαίο:», στο ορθό «εφ’ όσον»

  Άρθρο 2 «1.Οι διατάξεις», στο ορθό «1. Οι»
  Άρθρο 12 «2.Είναι ασυμβίβαστη», στο ορθό «2. Είναι ασυμβίβαστη»
  Άρθρο 16 «8.Για την εξασφάλιση», στο ορθό «8. Για την εξασφάλιση»
  Άρθρο 21 «1.Η επεξεργασία», στο ορθό «1. Η επεξεργασία»
  Άρθρο 21 «3.Ο υπεύθυνος», στο ορθό «3. Ο υπεύθυνος»
  Άρθρο 22 «3.Στις περιπτώσεις», στο ορθό «3. Στις περιπτώσεις»
  Άρθρο 27 «1.Τα δεδομένα», στο ορθό «1. Τα δεδομένα»
  Άρθρο 28 «2.Στο πλαίσιο», στο ορθό «2. Στο πλαίσιο»
  Άρθρο 29 «1.Κατά παρέκκλιση», στο ορθό «1. Κατά παρέκκλιση»
  Άρθρο 30 «1.Κατά παρέκκλιση», στο ορθό «1. Κατά παρέκκλιση»
  Άρθρο 31 «1.Η υποχρέωση», στο ορθό «1. Η υποχρέωση»
  Άρθρο 38 «2.Το Ε.ΣΥ.Δ. ανακαλεί», στο ορθό «2. Το»
  Άρθρο 39 «2.Όποιος χρησιμοποιεί», στο ορθό «2. Όποιος χρησιμοποιεί»
  Άρθρο 39 «4.Με κάθειρξη», στο ορθό «4. Με κάθειρξη»
  Άρθρο 40 «1.Με την επιφύλαξη», στο ορθό «1. Με»
  Άρθρο 41 «1.Οι αγωγές», στο ορθό «1. Οι αγωγές»
  Άρθρο 41 «2.Η προηγούμενη», στο ορθό «2. Η προηγούμενη»
  Άρθρο 41 «3.Εάν ο υπεύθυνος», στο ορθό «3. Εάν ο υπεύθυνος»
  Άρθρο 46 «1.Η», στο ορθό «1. Η»
  Άρθρο 49 «1.Στο βαθμό», στο ορθό «1. Στο βαθμό»
  Άρθρο 49 «5.Σε περίπτωση», στο ορθό «5. Σε περίπτωση»
  Άρθρο 52 «2.Οι αποφάσεις», στο ορθό «2. Οι αποφάσεις»
  Άρθρο 55 «5.Δεν γνωστοποιείται», στο ορθό «5. Δεν γνωστοποιείται»
  Άρθρο 57 «1.Ο υπεύθυνος», στο ορθό «1. Ο υπεύθυνος»
  Άρθρο 57 «2.Με την επιφύλαξη», στο ορθό «2. Με την επιφύλαξη»
  Άρθρο 57 «3.Οι πληροφορίες», στο ορθό «3. Οι πληροφορίες»
  Άρθρο 57 «4.Όταν ο υπεύθυνος», στο ορθό «4. Όταν ο υπεύθυνος»
  Άρθρο 63 «2.Ο εκτελών», στο ορθό «2. Ο εκτελών»
  Άρθρο 63 «7.Περαιτέρω», στο ορθό «7. Περαιτέρω»
  Άρθρο 65 «2. Για τη διερεύνηση », στο ορθό «2. Για τη διερεύνηση »
  Άρθρο 67 «5.Εάν η Αρχή», στο ορθό «5. Εάν»
  Άρθρο 68 «1.Ο υπεύθυνος», στο ορθό «1. Ο υπεύθυνος»
  Άρθρο 74 «5.Ο υπεύθυνος», στο ορθό «5. Ο υπεύθυνος»
  Άρθρο 77 «1.Ελλείψει», στο ορθό «1. Ελλείψει»
  Άρθρο 77 «2 .Δεν επιτρέπεται», στο ορθό «2. Δεν επιτρέπεται»
  Άρθρο 82 «1.Με», στο ορθό «1. Με»
  Άρθρο 83 «5.Αιτήσεις», στο ορθό «5. Αιτήσεις»

  Αιτιολογική έκθεση:
  Άρθρο 33 «Τέλος, με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι», στο ορθό «παράγραφο 3»
  Άρθρο 24 «Ανάλογη διάταξη δεν υπήρχε την Οδηγία 95/46/ΕΚ», στο ορθό «στην Οδηγία»