Άρθρο 20 Δικαστική προστασία κατά της Αρχής

1. Οι κανονιστικές αποφάσεις και οι ατομικές διοικητικές πράξεις της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις, προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. Το δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση του αιτούντος, να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση της πράξης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Αίτηση ακυρώσεως κατά των αποφάσεων και πράξεων της Αρχής μπορεί να ασκεί και ο αρμόδιος Υπουργός.
4. Η Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρό της. Η Αρχή έχει την ικανότητα να παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες με τη νομική υπηρεσία της ή με δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής. Η νομική υπηρεσία της Αρχής στελεχώνεται με δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Η Αρχή μπορεί να εκπροσωπείται κατά περίπτωση και από δικηγόρους, εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους, με αιτιολογημένη απόφαση με την οποία παρέχεται η σχετική πληρεξουσιότητα.

  • 16 Αυγούστου 2019, 20:01 | Γιώργος Ρουσόπουλος

    Στην παρ. 4 γίνεται αναφορά σε Νομική Υπηρεσία που σήμερα δεν υφίσταται. Θα έπρεπε να προσδιοριστεί, όπως και τα καθήκοντά της.

  • Δεν είναι δυνατόν κάτι που απευθύνεται σε εκατοντάδες χιλιάδες να είναι διαχειρίσιμο από μία ανεξάρτητη αρχή, πάνω από την οποία είναι μόνο το ήδη βεβαρημένο όσον αφορά τις εργασίες του ΣΤΕ
    Πρέπει να αναλάβουν τα διοικητικά δικαστήρια