ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται άλλως στις διατάξεις του.