Άρθρο 5 Διοίκηση

 

1. Για την επιλογή και τον διορισμό του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4387/2016, τροποποιείται ως προς τον αριθμό των συνεργατών στο γραφείο του Διοικητή και διαμορφώνεται ως εξής:
«Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Φ.Κ.Α. θέσεις συνεργατών, για κάθε γραφείο ως εξής: α. πέντε (5) θέσεις στο γραφείο του Διοικητή και β. τρεις (3) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή.».