Άρθρο 12 Διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

 

1. Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεση της ακίνητης περιουσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με τον παρόντα, μετά από διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της.

2. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α., που τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, δεν θίγεται. Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. παραμένει στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος διατηρεί τα εμπράγματα δικαιώματά του σε αυτή.

3. Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην ακίνητη περιουσία του, ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπός του. Η αξιοποίηση των ακινήτων από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με επιχειρησιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ενδεικτικούς τριμηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής.

4. Στην Εταιρεία παρέχονται, σύμφωνα με τον παρόντα, η εντολή και πληρεξουσιότητα, και, γενικά, η εξουσία να αντιπροσωπεύει τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και να επιχειρεί στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξία, να ασκεί κάθε δικαίωμα, καθώς και κάθε νομική και υλική πράξη διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του, διεξάγοντας τις υποθέσεις που αφορούν την περιουσία αυτή. Αντίστοιχα, η Εταιρεία ενεργεί ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπος του e-Ε.Φ.Κ.Α. και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την ακίνητη περιουσία του. Η Εταιρεία ασκεί η ίδια τα δικαιώματα και τις αξιώσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α, από την ακίνητη περιουσία του, εμπράγματα και ενοχικά, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Τα αποτελέσματα των πράξεων και των ενεργειών της Εταιρείας για τη διοικούμενη και διαχειριζόμενη από αυτή ακίνητη περιουσία επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α..

5. Η εταιρεία εκπροσωπεί τον e-Ε.Φ.Κ.Α. δικαστικώς και εξωδίκως σε κάθε δίκη που έχει ως αντικείμενο την ακίνητη περιουσία του, τα εμπράγματα, ενοχικά και πάσης φύσεως δικαιώματά του σε αυτή, στη διεκδίκηση, διασφάλιση και την προστασία της και γενικά σε κάθε υπόθεση και έννομη σχέση που την αφορά. Η εταιρεία νομιμοποιείται ως διάδικος και έχει το δικαίωμα να ζητεί δικαστική προστασία η ίδια, ασκώντας κάθε ένδικο βοήθημα, ένδικο μέσο και ενεργώντας κάθε διαδικαστική πράξη στο όνομα και για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α., για κάθε υπόθεση που αφορά την ακίνητη περιουσία του.

6. Για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και τις υποθέσεις της οποίας διεξάγει, τις εν γένει εργασίες και υπηρεσίες της, η Εταιρεία δικαιούται αμοιβής από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., η οποία καθορίζεται με προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του e-Ε.Φ.Κ.Α.

7. Η διοίκηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του π.δ. 715/1979 (Α΄ 212), του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, και κάθε άλλης διάταξης που διέπει τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, απόκτηση και διάθεση ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και φορέων που ανήκουν στον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως εκάστοτε αυτός ορίζεται.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 22:53 | Γ. Κ.

  Άρθρο 12
  Παράγραφος 1
  Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεση της ακίνητης περιουσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με τον παρόντα, μετά από διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της.
  Με την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εργασίας καταργούνται οι αρμοδιότητες διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, που κατανέμονται στις Διευθύνσεις Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας, Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών.

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 22:53 | Πανος

  Το δημόσιο και κυρίως ο φορέας εφκα πρέπει να μαζέψει τα έξοδα του και να μην σπαταλάει δημόσιο χρήμα ενοικιάζοντας κτίρια από ιδιώτες .Μόνο να αξιοποιεί τη δική του ακίνητη περιουσία που είναι αναξιοποίητη .
  Στο νησί μου την Ρόδο στεγάζεται η τοπική διεύθυνση Α Δωδεκανήσου στο 3ο χιλιόμετρο Ρόδου -Λίνδου όπου ενοικιάζει ο εφκα ένα ιδιωτικό κτίριο και πληρώνει ενοίκιο.
  Στη Ρόδο υπάρχει το κτίριο του πρώην ΙΚΑ Ρόδου επί της οδού μεγάλου Κωνσταντίνου 30 και Παλαιών Πατρών Γερμανού ,όπου είναι εγκαταλελειμμένο το πρωην ΙΚΑ .Γιατί δεν το αξιοποιούμε ???εδώ και πάνω από 10 χρόνια είναι στο έλεος του Θεού .Ας στεγαστούν εκεί οι διοικητικές υπηρεσίες αντί να πληρώνουμε τον ιδιώτη που μας ενοικιάζει το κτίριο του , σπαταλώντας δημόσιο χρήμα.
  Επίσης υπάρχει ένα ακίνητο επί της οδού ρόδου-λίνδου στην πόλη της Ρόδου .πρόκειται για οικοπεδική έκταση κοντά στο κέντρο της πόλης, στη θέση επτά βαγιές πάνω στο δρόμο της Ρόδου Λίνδου. Το οικόπεδο ανήκει στην περιουσία του εφκα και είναι αναξιοποίητο.Γιατι???