Άρθρο 11 Αποστολή και σκοπός

 

1. Αποστολή της εταιρείας είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης, της διαφάνειας και της υγιούς επιχειρηματικής λογικής. Στόχος είναι η διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσης της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α, με την ορθολογική διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεσή της.

2. Στον σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
α) Η αντιπροσώπευση του e-ΕΦΚΑ και η ενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξίας και γενικά κάθε νομικής και υλικής πράξης διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του.
β) Η διασφάλιση και προστασία της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.
γ) Η εκμίσθωση, μίσθωση και με κάθε συμβατική μορφή παραχώρηση της χρήσης της ακίνητης περιουσίας που τίθεται υπό τη διοίκηση και διαχείρισή της,
δ) Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η διαχείριση και συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων.
ε) Η εκποίηση και εν γένει διάθεση των διοικούμενων και διαχειριζόμενων από αυτή ακινήτων. Η σύσταση, μεταβίβαση και παραχώρηση επί των ακινήτων αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, περιλαμβανόμενης σε αυτά και της σύστασης δικαιώματος επιφάνειας, με κάθε συμβατική μορφή και τύπο.
στ) Η με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων που διοικεί και διαχειρίζεται, καθώς και ίδιων ακινήτων της, για δημόσιους, δημοσιολογικούς, κοινωφελείς, κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς και ανθρωπιστικούς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος.
ζ) Η απογραφή, χαρτογράφηση και κτηματογράφηση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η εκτίμηση της αξίας της. Η τήρηση αρχείου της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των τίτλων ιδιοκτησίας της.
η) Η αποδοχή στο όνομα και για λογαριασμό του e-E.Φ.Κ.Α. παραχωρήσεων, δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών ακινήτων. Η εκπροσώπηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις διαδικασίες απαλλοτριώσεων υπέρ αυτού.
θ) Η εκπόνηση και ανάθεση μελετών αξιοποίησης της ακινήτων περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η εκπόνηση και ανάθεση οικονομικών, τεχνικών, οικονομοτεχνικών, κατασκευής, επίβλεψης, διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης ακινήτων και τεχνικών έργων, μελετών έργων ανακαίνισης και αναπαλαίωσης ακινήτων, και κάθε μελετητικού και συμβουλευτικού έργου, εργασίας και υπηρεσίας, για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.
ι) Η ανάθεση και ανάληψη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και αναπαλαίωσης ακινήτων, και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.
ια) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας και συναλλαγής, που είναι άμεσα ή έμμεσα συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των σκοπών της.

 • 19 Ιανουαρίου 2022, 11:09 | C.K.

  Στην εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας ΑΕ παρέχεται (βλ. άρθρο 12 παρ 4) «…η εντολή και πληρεξουσιότητα, και, γενικά, η εξουσία να αντιπροσωπεύει τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και να επιχειρεί στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξία, να ασκεί κάθε δικαίωμα, καθώς και κάθε νομική και υλική πράξη διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του……». Ανατίθεται δηλαδή εν λευκώ η διαχείριση ΟΛΗΣ μα ΟΛΗΣ της ακίνητης περιουσίας (βλ και άρθρο 11), αυτοδύναμα και χωρίς έλεγχο από τον e-ΕΦΚΑ.
  Παράλληλα στην ΑΕ δίνονται όλες αρμοδιότητες όχι μόνο ακίνητης περιουσίας αλλά και Τεχνικής Υπηρεσίας (μελέτες κατασκευές, συντηρήσεις κλπ), αλλά και Στέγασης και Ακίνητης Περιουσίας.
  Με βάση τα παραπάνω ΚΑΘΕ κτίριο (από τα πολλές εκατοντάδες) που ανήκει στον e-ΕΦΚΑ υπηρεσία του ΕΦΚΑ , Ιατρείο, Κέντρο Υγείας, Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (π.χ ΤΟΜΥ) κλπ δίνεται σε αυτήν την Εταιρεία Α.Ε. Και γεννώνται αντικειμενικά τα ακόλουθα ερωτήματα:
  1) Γιατί δίνονται ανεξέλεγκτα όλα τα κτίρια;;;; Θα πουληθούν και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες; Θα συντηρεί και αυτά η ΑΕ;;; Μήπως θα τα πουλήσει (sale & lease back) και θα εισπράττει ενοίκια από το Κράτος(με ανηγμένο κόστος δύσκολα ελεγχόμενο και πάντα υψηλό). Μπορεί αυτή η ΑΕ να συντηρεί και να αναπτύσσει τις εξειδικευμένες υποδομές αυτών των κτιρίων που ήδη στεγάζονται δομές και υπηρεσίες;
  2) Ποιός θα ελέγχει τι κάνει η ΑΕ σε ποιον τα αναθέτει, πως τα κοστολογεί; Αν δεν υπάρχει ειδική τεχνογνωσία και ταυτόχρονα βήμα προς βήμα παρακολούθηση διαδικασιών και κόστους θα χρεώνεται ο κούκος αηδόνι… Και μιλάμε για πραγματικό έλεγχο και όχι για τυπικούς δήθεν ελέγχους. Κάθε πολίτης γνωρίζει με την κοινή λογική του, ότι αν δοθεί ένα «πακέτο» υπηρεσιών (όχι απλώς πώληση) υπεργολαβία, οι τιμές αυξάνονται κατακόρυφα.
  3) Ασφαλώς και μια εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας ΑΕ μπορεί να έχει τεχνοχνωσία και ευελιξία για να αξιοποιήσει κάποια στοχευμένα ακίνητα. Γιατί όμως όλα χωρίς έλεγχο;;; Γιατί να της δοθούν δεκάδες μονάδες ασφάλισης και υγείας σε όλη την Ελλάδα;; Θα τα πουλήσει (και χωρίς να δίνει λόγο ποιό και γιατί) και για ποιόν λόγο; Θα τα συντηρήσει; Ξέρει;; Θα αναθέτει ασφαλώς σε υπεργολαβικά και ανθυπο-εργολαβικά πακέτα και ο καθένας θα κόβει το κομμάτι του, αυξάνοντας διαδοχικά το κόστος.
  4) Γιατί ο e- ΕΦΚΑ δεν αναφέρεται πουθενά ως ελέγχων επιβλέπων της εταιρείας (ούτε το ΔΣ του, ούτε οι Υπηρεσίες του), παρά μόνο ο Υπουργός; Ποιός θα ελέγχει και ποιός θα χρησιμοποιεί το απίστευτα εκτεταμένο αρχείο του ΕΦΚΑ για να ανατρέχει για τον έλεγχο;; Γιατί αλλιώς έλεγχος δεν γίνεται…..
  5) Οι αρμοδιότητες της εταιρείας (όπως τα γράφει το σχέδιο νόμου) δεν είναι να διαχειρίζεται/πουλά ΟΛΑ τα ακίνητα αλλά και να τα συντηρεί ΟΛΑ, να τα επισκευάζει ΟΛΑ να κάνει και να αναθέτει μελέτες, κατασκευές, κάθε είδους διαγωνισμούς κλπ.. για ΟΛΑ. Και όλα «κατά παρέκκλιση» Σε καμία αντίστοιχη εταιρεία δεν έχουν δοθεί τέτοιες απόλυτες αρμοδιότητες, ούτε στο ΤΑΥΠΕΔ ούτε στην ΕΤΑΔ. (Είναι όλα διαθέσιμα στο διαδίκτυο). Άλλο σημαίνει ο τίτλος της εταιρείας (Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας και άλλα της ανατίθενται (πολύ περισσότερα και ανεξέλεγκτα).
  6) Όλη η ακίνητη περιουσία ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και δίνεται όλη μια κι έξω χωρίς όρους. Αυτή η περιουσία δεν είναι που εγγυάται τις συντάξεις ;;; Γιατί να δοθεί όλη χωρίς έλεγχο κατά περίπτωση; Αυτός που θα ωφεληθεί από μια ΑΕ που θα περιφέρει ως credit ένα θηριώδες χαρτοφυλάκιο-δώρο είναι άραγε ο e-ΕΦΚΑ;; Δεν μπορεί να δίνονται στην ΑΕ στοχευμένα και ελεγχόμενα ακίνητα να αξιοποιήσει;;;; Πρέπει να τα πάρει όλα μαζί;;; Μπορεί δηλαδή να τα πουλήσει όλα μαζί;;; Ποιός θα τα πάρει (και γιατί…) και ποιός θα τον ελέγξει;; Και κυρίως γιατί όλα γίνονται «κατά παρέκκλιση» της νομοθεσίας έργων και προμηθειών;;;
  Για τους παραπάνω ουσιαστικούς λόγους και με βάση την κοινή λογική , αλλά και την απαίτηση για διαφάνεια, έλεγχο και φυσικά πάνω από όλα για την πραγματική (καλώς νοοούμενη) αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας πρέπει:
  1) να δοθούν στην ΑΕ μόνο αξιοποίηση μόνο τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιεί ο e-ΕΦΚΑ και οι άλλοι στεγαζόμενοι φορείς (ΔΥΠΕ, κέντρα Υγεία κλπ). Όλα τα άλλα ακίνητα να παραμείνουν στον έλεγχο και στην υποστήριξη του e-ΕΦΚΑ
  2) τα ακίνητα που θα δίνονται στην ΑΕ να δίνονται ονομαστικά κατά περίπτωση και σε ομάδες, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης και ελέγχου του e-ΕΦΚΑ, ανάλογα με τις στεγαστικές και άλλες ανάγκες του.
  3) Η λειτουργία της ΑΕ «κατά παρέκκλιση» της νομοθεσίας έργων και προμηθειών ΙΣΩΣ σε κάποιες περιπτώσεις να βοηθά στην ταχύτητα. Αυξάνει όμως τους κινδύνους αδιαφάνειας και παρέμβασης συμφερόντων και είναι και αντισυνταγματικό, όπως αναφέρει και άρθρο έγκριτου καθηγητή εργατολόγου. Θα πρέπει λογικά αυτό να ελεγχθεί από ειδική νομική περιτροπή.
  4) να γίνουν παρεμβάσεις εντός του e-ΕΦΚΑ και του Υπουργείου ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και οι διαδικασίες εγκρίσεων. Πρέπει να βρεθεί η κατά το δυνατόν ισορροπημένη σχέση ελέγχου και ταχύτητας. Αν γίνονται περίπου όλα «κατά παρέκκλιση» και αδιαφανή, σίγουρα μπορεί κάποιος να «παινεύεται» ότι εξυπηρέτησε ταχύτατα τον πολίτη. Είναι όμως νόμιμο και σωστό; Ή είναι εκ του πονηρού;….

 • 15 Ιανουαρίου 2022, 18:49 | viv

  Η δημόσια περιουσία πρέπει να αξιοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Όμως οι υπερβολές που περιέχονται στην «ανάλυση συνεπειών ρύθμισης» που συνοδεύει το νομοσχέδιο ότι «θα συμβάλει σημαντικά στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος» καλό είναι να αποφεύγονται.
  Η αξία της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ανέρχεται σε 1 δισ. Ευρώ. Αν εκμισθωθεί ολόκληρη, με μία εύλογη απόδοση της τάξης του 6%, θα λάβει μισθώματα της τάξης των 60 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με τον υπουργό είναι αναξιοποίητο το 20% της περιουσίας. Αρα η απόδοση από την αξιοποίηση του 20% θα είναι: 20% Χ 60 = 12 εκ. ευρώ ετησίως.
  Επίσης, στον προϋπολογισμό 2021 του ΕΦΚΑ αναφέρονται έσοδα από ακίνητη περιουσία 6,35 εκ. ετησίως. Ας υποθέσουμε ότι με την επαγγελματική διαχείριση της ΑΕ θα γίνουν 10 εκ. δηλαδή 3,65 εκ. επιπλέον.
  Το συνολικό πρόσθετο κέρδος από την αξιοποίηση θα είναι: 12+3,65 = 15,65 εκ. ευρώ, το οποίο συγκρινόμενο με τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, περίπου 38 δισ. ευρώ, αντιστοιχεί σε ποσοστό: 0,04%. Χωρίς να είναι αμελητέο, δε θα το έλεγες και «σημαντική συμβολή στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος»!
  Αν λάβει κανείς υπόψη και τους μισθούς που θα δοθούν στα «εξειδικευμένα» στελέχη της αγοράς, τη σωρεία επιτροπών που δημιουργούνται αλλά και την πληθώρα υπαλλήλων που θα προσληφθούν, κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας, ίσως το ετήσιο κόστος της ίδιας της λειτουργίας της εταιρίας να ξεπερνάει τα 12 εκ. ευρώ που θα λάβει ο ΕΦΚΑ από τα «αναξιοποίητα» ακίνητα που έχει.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 10:22 | Γ.Κ.

  Άρθρο 11
  Αποστολή και σκοπός
  Στην 1η παράγραφο του άρθρου 11, πρέπει να προστεθεί και ο όρος «διαχείριση», δηλαδή:
  1. Αποστολή της εταιρείας είναι η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. ……. κ.λ.π.