ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Άρθρο 7 Σύσταση και στελέχωση

 

1. Στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) συνιστάται αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών, η οποία υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ως αποστολή: α) την άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και β) τη διενέργεια έκτακτων και προγραμματισμένων ελέγχων, μετά από καταγγελίες πολιτών, πληροφορίες ή αιτήματα εν γένει, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων από τους υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α..

2. Ως επικεφαλής της Μονάδας διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, πρώην Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, με τετραετή θητεία, που δύναται να ανανεώνεται άπαξ για ισόχρονο διάστημα. Ο επικεφαλής της Μονάδας είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και απολαμβάνει πλήρη λειτουργική ανεξαρτησία κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η αντικατάσταση του επικεφαλής της Μονάδας πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι αποδοχές του επικεφαλής της Μονάδας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

3. Για τη λειτουργία της Μονάδας, συνιστώνται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. δύο (2) θέσεις ΠΕ Νομικών, δύο (2) θέσεις ΠΕ Μηχανικών, τέσσερες (4) θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, δυο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, καθώς και δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού. H πλήρωση των θέσεων της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών γίνεται με απόσπαση ή μετάταξη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση από τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224), από υπαλλήλους που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε ελεγκτικά σώματα, αρχές και υπηρεσίες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για δύο (2) επιπλέον έτη.

4. Οι θέσεις του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων μεταφέρονται αυτοδικαίως στη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων μπορούν, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να αιτηθούν τη μετακίνησή τους είτε στη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών είτε σε άλλη οργανική μονάδα του e-Ε.Φ.Κ.Α..

 • 19 Ιανουαρίου 2022, 20:11 | Ισμήνη Κολοκοτρώνη

  Άρθρο 6 Ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

  Η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) άνω και κάτω των χρηματικών ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, γίνεται σύμφωνα με Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών που εγκρίνεται από τον φορέα, …………………………… την κείμενη νομοθεσία για την ανάθεση, την εκτέλεση και την έννομη προστασία κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Το άρθρο καταλαμβάνει τις διαδικασίες ανάθεσης που εκκινούν από την έγκριση του ανωτέρω Κανονισμού από τον φορέα και έως πέντε (5) έτη από την έγκριση αυτή.

  ΑΝΤ: κατά παρέκκλιση
  ΝΑ ΓΙΝΕΙ: σύμφωνα με
  στο σημείο που υπάρχουν αποσιωπητικά.
  Έτσι διασφαλίζεται η διαφάνεια των Προμηθειών του Οργανισμού.

 • 19 Ιανουαρίου 2022, 10:25 | Stacy

  Παρ.3, γιατί δεν προβλέπονται θέσεις ΤΕ, μεγάλος αριθμός υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων με αρτιότερη γνώση σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης από πολλούς ΠΕ.

 • 17 Ιανουαρίου 2022, 22:39 | ΝΙΚΟΣ Π

  Να συμπληρωθεί στην παρ. 3 και είναι υπάλληλοι φορέων της Παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021