Άρθρο 8 Λειτουργία

 

1. Ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) δίνει εντολή για έρευνα, σε εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, ή και εκτάκτως, για υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Μονάδας. Ο Επικεφαλής της Μονάδας κατανέμει τις εντολές σε μεμονωμένους υπαλλήλους της Μονάδας ή σε κλιμάκιο, θέτει προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ελέγχων και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

2. Ως προς τις εξουσίες των υπαλλήλων της Μονάδας και των κλιμακίων ελέγχου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 100 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), περί της ελεγκτικής διαδικασίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι της Μονάδας δύνανται:
α) να επισκέπτονται, χωρίς ή με προειδοποίηση, τις ελεγχόμενες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., να μελετούν επί τόπου την εξεταζόμενη υπόθεση, να ενεργούν αυτοψίες και να εξετάζουν πρόσωπα, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και για την εκπλήρωση του έργου τους,
β) να εξετάζουν οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να εισφέρει στοιχεία στον διενεργούμενο έλεγχο, να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους υπαλλήλους των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται με την εξεταζόμενη υπόθεση,
γ) να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους του e-Ε.Φ.Κ.Α., συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, καθώς και στα πληροφοριακά συστήματα και τις βάσεις δεδομένων που διαχειρίζεται ο e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τους κανόνες ιχνηλασιμότητας και πρόσβασης στα συστήματά του και να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για τη συγκεκριμένη υπόθεση που ερευνούν. Η πρόσβαση αφορά και σε πληροφορίες ή στοιχεία προσδιορισμένων φυσικών και νομικών προσώπων και κάθε είδους νομικών οντοτήτων με εντοπισμένο αριθμό φορολογικού μητρώου.
δ) να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα κινητών τερματικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές. Η διαδικασία κατάσχεσης, συλλογής, φύλαξης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών αρχείων και αλληλογραφίας, που συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, καθορίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας.
ε) να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και τους λοιπούς χώρους και τα μεταφορικά μέσα του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
στ) να ζητούν με έγγραφό τους πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση. Στο έγγραφο αναφέρονται ενδεικτικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, ο σκοπός του αιτήματος, η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε (5) ημερών, καθώς και οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται σε άμεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται.

3. Για τη διεξαγωγή των ερευνών των παρ. 1 και 2, ο Επικεφαλής της Μονάδας δύναται να ζητεί εγγράφως τη συνδρομή των δημόσιων αρχών και υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και οι αρχές υποχρεούνται να του παράσχουν κάθε συνδρομή. Σε περίπτωση άρνησης, ή παρεμπόδισης με οποιονδήποτε τρόπο των εντεταλμένων υπαλλήλων της Μονάδας στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί δύνανται να ζητούν τη συνδρομή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής. Η συνδρομή αυτή δύναται να ζητηθεί και προληπτικά.

4. Η μη χορήγηση, ή η απόκρυψη, πληροφοριών ή στοιχείων, η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών πληροφοριών ή στοιχείων και, γενικά, η παρακώλυση του έργου και η παραπλάνηση των υπαλλήλων της Μονάδας συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο δύναται να επιβληθεί μια από τις ποινές που προβλέπονται στις περ. γ΄ έως και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).

5. Κατά τα λοιπά, ο έλεγχος, η έρευνα και η συλλογή, διερεύνηση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων διενεργούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας.

6. Για κάθε έλεγχο και έρευνα, που διενεργείται, συντάσσεται πόρισμα, το οποίο υποβάλλεται προς τον Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Αν με το πόρισμα διαπιστώνεται η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος από υπάλληλο του e-Ε.Φ.Κ.Α., ο Επικεφαλής της Μονάδας παραγγέλλει στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Η παραγγελία για άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι δεσμευτική για το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Ο Επικεφαλής της Μονάδας παρακολουθεί την πορεία της πειθαρχικής δίωξης και δύναται να παραγγέλλει τη λήψη άλλων μέτρων, καθώς και να ασκεί ένσταση υπέρ της διοίκησης εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και για οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις του παρόντος. Αν με το πόρισμα διαπιστώνεται ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, ο Επικεφαλής της Μονάδας μπορεί να παραγγέλλει στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Η ένορκη διοικητική εξέταση του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, από τη Μονάδα, και, εάν από αυτή προκύψουν πειθαρχικές ευθύνες, η άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι δεσμευτική για τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Σε κάθε περίπτωση, η Μονάδα δύναται να αποστέλλει τον φάκελο στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για τη συνέχιση των ερευνών.

7. Αν ανακύπτουν ενδείξεις για διάπραξη ποινικών αδικημάτων, αντίγραφο του πορίσματος κοινοποιείται από τον Επικεφαλής της Μονάδας στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.

8. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών του e-Ε.Φ.Κ.Α, η οποία διαβιβάζει στη Μονάδα τις αναφορές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, ώστε να αξιολογηθούν, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης καταγγελιών που εφαρμόζει η Μονάδα.

  • 14 Ιανουαρίου 2022, 10:22 | Μαρία Π.

    Από την παράγραφο 8 συμπεραίνεται ότι θα παραμείνει η Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών. Θα παραμείνει δηλαδή μία μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης για μόνο τη διαβίβαση των αναφορών και την παρακολούθησή τους;;
    Μήπως να ληφθεί μία μέριμνα στο Υπουργείο για το «συμμάζεμα» συνολικά του Οργανογράμματος, για την ορθότερη και οικονομικότερη λειτουργία του φορέα.