Άρθρο 22 Καταργούμενες διατάξεις

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) οι περ. ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) περί των αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα, να μεριμνά για την τήρηση του μητρώου ασφαλισμένων, εργοδοτών και συνταξιούχων και να εγκρίνει τη διάθεση χρηματικών ποσών από τα έσοδα του Ε.Φ.Κ.Α. για δαπάνες που γίνονται για συγκεντρώσεις, σεμινάρια που εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες και για φιλοξενία ξένων αποστολών, και οι αρμοδιότητες που αναφέρονται εκεί ασκούνται στο εξής από τον Διοικητή,
β) το άρθρο 8 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75), περί της ανάθεσης εργασιών ασφαλιστικών οργανισμών,
γ) οι περ. β΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3586/2007 (Α΄ 151), περί των αναθέσεων έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και η έγκριση του Υπουργού από την περ. δ΄ της ανωτέρω παραγράφου του ίδιου άρθρου.
δ) Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), περί της δυνατότητας παραχώρησης ακινήτων που ανήκουν σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα προς χρήση που θα εξυπηρετεί δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό, καθώς και σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
ε) το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130), περί της δυνατότητας βραχυχρόνιας παραχώρησης ακινήτων που ανήκουν σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για πολιτιστικές ή αντίστοιχες εκδηλώσεις, δράσεις και ενέργειες συμβατές με το χαρακτήρα των ακινήτων αυτών.