Άρθρο 17 Επενδυτική Επιτροπή

 

1. Στην Εταιρεία συστήνεται Επενδυτική Επιτροπή συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χάραξη και παρακολούθηση της επενδυτικής πολιτικής της Eταιρείας.

2. Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, και αποτελείται από:
α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως Πρόεδρο,
β) τον επικεφαλής της οργανικής μονάδας της εταιρείας που είναι αρμόδια για την αξιοποίηση των ακινήτων και
γ) έναν (1) υπάλληλο της οργανικής μονάδας της εταιρείας που είναι αρμόδια για την αξιοποίηση των ακινήτων.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προστίθενται ως μέλη στην Επενδυτική Επιτροπή μέχρι δύο (2) εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων.

3. Στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης της επενδυτικής πολιτικής της Εταιρείας, έργο της Επενδυτικής Επιτροπής είναι η διατύπωση εισήγησης αναφορικά με:
α) το επιχειρησιακό πρόγραμμα της εταιρείας βάσει αποτίμησης του χαρτοφυλακίου, ανάλυσης επενδύσεων και ανάλυσης κόστους-οφέλους των διαφορετικών επιλογών αξιοποίησης, σε συνδυασμό με την επιλογή κατάλληλων δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης,
β) τις ενδεδειγμένες μεθόδους παρακολούθησης της λειτουργίας της αξιοποίησης ακινήτων και την υποβολή περιοδικών αναφορών και εκθέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την απόδοσή της,
γ) τις συμβάσεις που αφορούν αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου αξίας άνω συγκεκριμένων ορίων, που τίθενται από τον Κανονισμό Λειτουργίας.