Άρθρο 21 Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 22 εξακολουθούν να καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 174).

2. Διαδικασίες ανάθεσης για δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες έχουν εκκινήσει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο πλαίσιο του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της περ. β’ της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, δύνανται να ματαιώνονται ως προς το τμήμα που αφορά στον e-Ε.Φ.Κ.Α., μετά από αίτημα αυτού στην Ε.Κ.Α.Α..

3 Εκκρεμείς υποθέσεις αρμοδιότητας του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών μεταφέρονται σε αυτήν και αξιολογούνται κατά τον Κανονισμό Λειτουργίας της.