Άρθρο 13 Σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης

 

Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο περιλαμβάνει:
α) επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης,
β) επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων,
γ) επαρκείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), ώστε να διευκολύνονται η άσκηση των δικαιωμάτων του και o ενεργός διάλογος με αυτόν,
δ) πολιτική αποδοχών, η οποία συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του e-Ε.Φ.Κ.Α. και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας.