Άρθρο 9 Πειθαρχική διαδικασία

 

1. Η πειθαρχική διαδικασία που κινείται κατά υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κλήση σε απολογία, το αργότερο, είτε με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης του μονομελούς οργάνου είτε με παραπομπή ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου. Σε περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραπομπή, εκτός αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης, οπότε ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών.

2. Η ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται είτε από υπάλληλο με βαθμό Α΄ Υπουργείου εκτός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είτε από τη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών, μόνο στη περίπτωση που έχει ζητηθεί η περαιτέρω διερεύνηση από τη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, και περατώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός χωρίς δυνατότητα παράτασης.

3. Εάν, είτε με το πόρισμα επί του ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών, είτε με την έκθεση επί της ένορκης διοικητικής εξέτασης, διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο, ο πειθαρχικώς προϊστάμενος ασκεί την πειθαρχική δίωξη εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή του πορίσματος ή της έκθεσης.

4. Η πειθαρχική ανάκριση περατώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου στον υπάλληλο που θα τη διενεργήσει. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης.

5. Το πειθαρχικό συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι τριμελές και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών δικαστηρίων, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου.
β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

6. Σε περίπτωση δίωξης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, η υπόθεση παραπέμπεται στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).

7. Το πειθαρχικό συμβούλιο της παρ. 5 είναι αρμόδιο για όλες τις υποθέσεις που εκκινούν μετά την δημοσίευση του παρόντος, καθώς και για τις εκκρεμείς διαδικασίες, εφόσον δεν έχουν εισαχθεί προς κρίση. Για τις υπόλοιπες εκκρεμείς υποθέσεις αρμόδιο είναι το πειθαρχικό συμβούλιο, που έχει ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

  • 10 Ιανουαρίου 2022, 10:58 | Γιωτα Μ.

    παρ. 6, αρα οι γενικοι Δντες παραπεμπονται στο β’θιο συμβουλιο του Κώδικα Υπαλλήλων χωρίς οι ίδιοι να υπάγονται σε αυτόν, εφόσον επιλέγονται εκτός Κώδικα

  • 10 Ιανουαρίου 2022, 07:41 | Pan…

    Αυτή η παθογένεια με το ελληνικό δημόσιο κάποια στιγμή πρέπει να αξιολογηθεί και να μπουν κριτήρια αυστηρά. Να υπάρξει ο φόβος της απόλυσης να γίνει άρση της μονιμότητας και να δείτε πώς θα εργάζονται με ζήλο. όπως εργαζόμαστε εμείς στον ιδιωτικό τομέα. Όταν ο Έλληνας δημόσιος υπάλληλος έχει δεμένο το γάιδαρό του και έχει τη σιγουριά του ότι δεν τον διώχνει κανένας, είναι φυσικό να μη δίνει το 100% του εαυτού του. αυτό πρέπει να το επανεξετάσετε σε όλο το ευρύ φάσμα του δημόσιου τομέα. Να μην υπάρχει μονιμότητα στο δημόσιο ή να είναι μόνιμοι υπάλληλοι με κριτήρια τα οποία θα υπάρχει και ο κίνδυνος της άμεσης απόλυσης εάν δεν συμμορφωθεί.
    Επίσης θα αναφερθώ στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων οι οποίοι κάθονται τα Χριστούγεννα το Πάσχα και το καλοκαίρι. μήπως θα πρέπει να τους αξιοποιούμε σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες ανάλογα Με το επίπεδο των γνώσεων τους ?? ή να τους βγάζουμε στο ταμείο ανεργίας το καλοκαίρι??
    Πάντως δεν είναι και λογικό να κάθονται το καλοκαίρι ,τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και να πληρώνονται κανονικότατα το μισθό τους δουλεύοντας πενθήμερη εργασία.