Άρθρο 19 Μετακίνηση προσωπικού

 

1. Προσωπικό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δύναται να αποσπάται ή να μεταφέρεται στην Εταιρεία, για την κάλυψη κενών θέσεων κατηγορίας και ειδικότητας αντίστοιχης ή παρεμφερούς με αυτήν που ανήκει ο αποσπώμενος ή μεταφερόμενος, με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποστέλλει στον e-Ε.Φ.Κ.Α. αίτημα για κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων, ανά κατηγορία και ειδικότητα, με απόσπαση ή μεταφορά προσωπικού από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., το οποίο συνοδεύεται από έκθεση στην οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη κάλυψης των συγκεκριμένων θέσεων, με αναφορά στον συνολικό αριθμό των θέσεων, ανά κατηγορία και ειδικότητα, για τις οποίες υποβάλλεται το αίτημα, καθώς, επίσης, και σε τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες για πλήρωση θέσεων με πρόσληψη. Η διαδικασία της απόσπασης ή μεταφοράς εκκινεί με την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. προς το προσωπικό του και ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στον e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής του παρόντος, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 14:51 | Νικόλαος Ευθυμιάδης

  «1. Προσωπικό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δύναται να αποσπάται ή να μεταφέρεται στην Εταιρεία,…»
  Είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη στελέχωση της νέας εταιρίας οι έμπειροι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι; Οι αορίστου χρόνου είναι ελάχιστοι στον ΕΦΚΑ και δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο.

 • 15 Ιανουαρίου 2022, 22:20 | Αφροδίτη Π

  Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα απόσπασης και στους μόνιμους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ ,δεδομένου ότι μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ομαλο μετάβατικο σταδιο κατα την λειτουργία της Α.Ε.

  Κατά την δημιουργία της ΑΕ Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα προβλεπόταν το εξής:

  » επιτρέπεται να αποσπώνται στην εταιρία μόνιμοι η με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι τουΕ.Ο.Τ., του Υπουργείου Ανάπτυξης η των λοιπών φορέων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου. «Η διάρκεια της
  απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση
  του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση, είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τονΔημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ή τις διατάξεις που διέπουν την εργασιακή σχέση του υπαλλήλου.» Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υ-
  παλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποσπώμενοι στην εταιρία λαμβάνουν από την εταιρία το σύνολο των αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικά ή ειδικά, της οργανικής τους θέσεως. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, είναι
  δυνατή η χορήγηση σε αυτούς και ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης»