Άρθρο 6 Ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

 

Η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) άνω και κάτω των χρηματικών ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, γίνεται σύμφωνα με Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών που εγκρίνεται από τον φορέα, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία για την ανάθεση, την εκτέλεση και την έννομη προστασία κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Το άρθρο καταλαμβάνει τις διαδικασίες ανάθεσης που εκκινούν από την έγκριση του ανωτέρω Κανονισμού από τον φορέα και έως πέντε (5) έτη από την έγκριση αυτή.

  • 19 Ιανουαρίου 2022, 10:29 | Stacy

    Mια διάταξη άνευ ουσίας, με άστοχη διατύπωση καθώς όσοι έχουν γνώση από Δημόσιες Προμήθειες γνωρίζουν ότι οι Οδηγίες της ΕΕ έχουν υποχρεωτικότητα εφαρμογής και ένταξης στο εθνικό δίκαιο. Συνεπώς, οποιοσδήποτε Κανονισμός και αν εγκριθεί από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή δεν είναι δυνατό να παρεκκλίνει από ότι ορίζουν σαφώς οι Κοινοτικές Οδηγίες. Επομένως το μόνο πεδίο που επιδέχεται ρυθμίσεων είναι οι εσωτερικές διαδικασίες εγκρίσεων και έκδοσης αποφάσεων που ακολουθεί ο Φορέας.