Άρθρο 16 Επιτροπή Ελέγχου – Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

 

1. Η Εταιρεία διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Οι επιτροπές του παρόντος άρθρου είναι, τουλάχιστον, τριμελείς και αποτελούνται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο καταστατικό. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Πρόεδρος της κάθε επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, παύει δε με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά στην Επιτροπή Ελέγχου μετέχουν ως μέλη και τουλάχιστον δύο (2) τρίτοι, ανεξάρτητοι από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), οι οποίοι δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχουν επαρκή ελεγκτική εμπειρία και γνώση ή αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

2. Οι επιτροπές της παρ. 1 διαθέτουν όρους λειτουργίας, οι οποίοι εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με τους οποίους ορίζονται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος τους, η διαδικασία εκπλήρωσής του, θέματα συγκρότησης, καθεστώτος των μελών, κωλυμάτων και ασυμβιβάστων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία τους.

3. Έργο της Επιτροπής Ελέγχου είναι:
α) η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
β) η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της,
γ) η διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και η πρόταση των ορκωτών ελεγκτών ή των ελεγκτικών εταιρειών που θα διοριστούν,
δ) o έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του πλαισίου αναθέσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε δειγματοληπτική βάση, η εισήγηση για τροποποιήσεις του και, εν γένει, για μέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας προμηθειών της εταιρείας.

4. Έργο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι:
α) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσληψης των ανώτατων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών και αξιολόγησης της απόδοσής τους, καθώς και τα σχετικά κωλύματα και ασυμβίβαστα,
β) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της πολιτικής αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσληψης των ανώτατων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (A΄ 176) δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.
γ) η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του ανώτατου και ανώτερου διευθυντικού στελέχους, βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της.