Άρθρο 2 Αντικείμενο

 

Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση: α) ρυθμίσεων για τη βελτίωση της απόδοσης της διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α., β) ρυθμίσεων για την ενίσχυση της επιβράβευσης και της λογοδοσίας των υπαλλήλων, γ) ρυθμίσεων για την ενίσχυση της ευελιξίας και της ταχύτητας του φορέα και δ) ρυθμίσεων για την καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του.