ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο 3 Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές

 

1. Οι επικεφαλής Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) διορίζονται για τριετή θητεία, σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, η οποία εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση των υποψηφίων, τα απαιτούμενα ανά θέση τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο π.δ. 8/2019 (A΄ 12), καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων δύνανται να είναι ιδιώτες και δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143). Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ορίζονται με απόφαση του Διοικητή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής της παρ. 5.

3. Για τον διορισμό στις θέσεις των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων απαιτούνται, τουλάχιστον, τα ακόλουθα προσόντα:
α) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α` 39).
γ) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

4. Για τον διορισμό στις θέσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων απαιτούνται, τουλάχιστον, τα ακόλουθα προσόντα:
α) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσης, όπως εξειδικεύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.
γ) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέσεις ευθύνης, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

5. Για την επιλογή των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων εισηγείται τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποτελείται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Νομικής Σχολής.

6. Εάν κάποιο από τα πρόσωπα της παρ. 2 είναι δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός, απαλλάσσεται, κατά τη διάρκεια της θητείας του, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης του και διατηρεί κατά τον χρόνο αυτόν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική του ιδιότητα ή την ιδιότητά του ως δημόσιου λειτουργού.

7. Μετά από την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α., είτε αυτοί έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26), είτε σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, καθώς, επίσης παύει και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης λόγω αναπλήρωσης.

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι εκκρεμείς προκηρύξεις για την ανάδειξη Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ματαιώνονται.

 • 19 Ιανουαρίου 2022, 12:18 | ΜΑΡΙΑ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ

  Σαν υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου επί του θέματος. Σημειώνω ότι διορίστηκα μέσω ΑΣΕΠ το 2004 και από το 2007 υπηρετώ στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού αρχικά του ΟΑΕΕ και πλέον του e-ΕΦΚΑ, οπότε θεωρώ ότι έχω καλή εικόνα ως προς τα προσόντα που διαθέτουν οι υπάλληλοι του φορέα. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων του φορέα είναι κλάδων ΠΕ και ΤΕ με τουλάχιστον ένα πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης. Πολλοί εξ αυτών είναι κάτοχοι παραπάνω του ενός πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού/ών τίτλου/ων σπουδών και αρκετοί κατέχουν και διδακτορικό τίτλο. Επίσης γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα επιπέδου Advanced και πάνω και πολύ καλή γνώση Η/Υ, ειδικά της γενιάς μου, ηλικίας 40+ δηλαδή, που προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ και οι νεότεροι φυσικά, αν και δεν είναι πολλοί αφού οι προσλήψεις έχουν παγώσει από την εποχή της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι έχουν και τα τυπικά προσόντα και την εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον μίας δεκαετίας σε αντικείμενα πολύ εξειδικευμένα, όπως συντάξεις, ασφάλιση, έσοδα, παροχές, που απαιτούν γνώση της συγκεκριμένης νομοθεσίας που τα διέπει αλλά και των ιδιαιτεροτήτων στη διεκπεραίωσή τους, ώστε να τοποθετηθούν, μετά από κρίσεις βάσει του υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26), σε θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων. Η πρόσληψη από τον ιδιωτικό τομέα στελεχών, κατά παρέκκλιση του υπαλληλικού κώδικα, για την κάλυψη αυτών των θέσεων, με τα τυπικά προσόντα που αναγράφονται στο παρόν νομοσχέδιο και την κραυγαλέα αμοιβή σε επίπεδα προέδρου του Αρείου Πάγου ! είναι αν μη τι άλλο προκλητική και προσβλητική για τους υπαλλήλους του φορέα. Ποιο το κίνητρο για τους υπαλλήλους του φορέα όταν γνωρίζουν ότι όσο και να προσπαθήσουν με τη δουλειά τους και όσα χρόνια προϋπηρεσίας και να έχουν δεν θα μπορέσουν να ανέλθουν ιεραρχικά; Να τονίσω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη δύο προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης), οι οποίες με την ψήφιση του νομοσχεδίου ματαιώνονται. Επιπλέον, μετά την επιλογή των εν λόγω στελεχών, παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των Προϊσταμένων των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ, είτε αυτοί έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, είτε σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, καθώς, επίσης παύει και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης λόγω αναπλήρωσης, συνεπώς υποβιβάζονται! Τα συμπεράσματα δικά σας…

 • 19 Ιανουαρίου 2022, 09:08 | Stacy

  Δυστυχώς, με μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω, ΟΧΙ αναβάθμιση του Φορέα αλλά απροκάλυπτη ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ του e-ΕΦΚΑ!
  1)Τα απαιτούμενα προσόντα και η εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζουν τη τεχνογνωσία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα στο αντικείμενο του Φορέα. Εισάγεται για άλλη μια φορά και επισήμως η κλασική παθογένεια του Δημόσιου Τομέα όπου οι Υφιστάμενοι διαθέτουν περισσότερα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα από τους Προϊσταμένους τους. Ο Υπουργός και οι Βουλευτές, αν ζητήσουν στοιχεία από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του e-ΕΦΚΑ, θα διαπιστώσουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό από το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό του Φορέα κατέχει μεταπτυχιακούς αλλά και διδακτορικούς τίτλους απόλυτα σχετικούς με τα καθήκοντα που ασκούν ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, καθώς αυτές καλύπτονται συνήθως από τους αρχαιότερους υπαλλήλους ακόμα και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με άριστες συνδικαλιστικές και συναδελφικές σχέσεις με την εκάστοτε Διοίκηση. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο συγκεκριμένος Φορέας πάνω από μία 10ετία δεν έχει κάνει τις προβλεπόμενες από το νόμο Κρίσεις για Γενικούς Δ/ντες, Δ/ντες και Προϊσταμένους.
  2)Σε κάθε περίπτωση αν ο πραγματικός στόχος είναι η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του Φορέα, η επιλογή για τις θέσεις ευθύνης πρέπει να διενεργηθεί μέσω του ΑΣΕΠ όπως προβλέπεται {σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4674/2020 (Α’ 53) και του άρθρου 26 παρ.4 του ν.4690/2020 (Α’104) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.}. Σε αντίθετη περίπτωση ο Υπουργός «ανοίγει παράθυρο» σε αδιαφανείς μεθόδους προσλήψεων στο Δημόσιο.

 • 17 Ιανουαρίου 2022, 13:21 | Κωνσταντινος Τσιρεκας

  Πιστεύω ότι στο νομοσχέδιο πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τους υπαλλήλους η διευθυντές που είναι αποσπασμένοι στον ΕΦΚΑ αλλά μισθοδοτούνται από άλλου. Αυτοί η πρέπει να ενσωματωθούν στον ΕΦΚΑ η να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους, διότι παρατηρείται το φαινόμενο να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Επιχείρησης που προέρχονται και μισθοδοτούνται και όχι του ΕΦΚΑ και των εργαζομενων. Συγκεκριμένα εργαζόμενοι στον ΟΑΠ ΔΕΗ και νυν αποσπασμένοι στον ΕΦΚΑ παίρνουν αναδρομικές αποφάσεις τριετίας κατάργησης ένταξης στα ΥΒΑΕ με ζημιά ( εισφορών) του ΕΦΚΑ και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εργαζομενων, προς όφελος της επιχείρησης που τους μισθοδοτεί ( ΔΕΗ )- πληρωμή μειωμένων εισφορών.

 • 15 Ιανουαρίου 2022, 20:40 | Ηλίας Ζιώγας

  Θεωρώ ότι ο επιδιωκόμενος Οργανωτικός ανασχεδιασμός του ΕΦΚΑ και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του με την επιλογή στελεχών, μπορεί να βασιστεί σε ποσοστό τουλάχιστον 90% στο υπάρχον ανθρώπινο κεφάλαιό του. Τα ζητούμενα προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά, υπερκαλύπτονται από τους εργαζομένους του. Για το υπόλοιπο 10% θα μπορούσε να γίνει επιλογή στελεχών από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με διαφορετικά κριτήρια επιλογής και διαδικασίας.
  Διαχρονικά, και μέχρι σήμερα με τον ΕΦΚΑ, το άλυτο πρόβλημα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η λεηλασία και η λαφυραγώγησή τους από τα πολιτικά κόμματα, τα οποία έτσι προκάλεσαν τεράστια ζημιά. Σε αυτή την κυριαρχία του πελατειακού συστήματος οφείλονται τα αρνητικά φαινόμενα αναποτελεσματικότητας.
  Η σημερινή πολιτική ηγεσία πρέπει να συμβάλλει ώστε να μην επιτραπεί στους κομματικούς μηχανισμούς και τα πολιτικά γραφεία να έχουν λόγο στη στελέχωση του ΕΦΚΑ. Επειδή η πρόκληση αυτή αλλά και η ευθύνη είναι τεράστια, πρέπει να επιστρέψει το προτεινόμενο νομοσχέδιο στους συντάκτες του και να δουν εξαρχής το Β΄ Κεφάλαιο. Φαίνεται ότι είναι κομμένο και ραμμένο στις επιδιώξεις του πελατειακού συμπλέγματος, αντίθετο έτσι στον επιδιωκόμενο σκοπό.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 10:51 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Στην παράγραφο 5 αναφέρεται ότι την επιλογή των προϊσταμένων κάνει τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποτελείται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Νομικής Σχολής.
  Δηλαδή, από δύο καθαρά κυβερνητικά στελέχη , Γραμματέας και Διοικητής και ένα καθηγητή Πανεπιστημίου, που δεν μας διευκρινίζουν με ποια κριτήρια θα επιλέγετε.
  Επιπλέον ο Διοικητής του ΕΦΚΑ θα εξετάζει και θα αποφασίζει όχι μόνο για τους Γενικούς διευθυντές αλλά για τους προϊσταμένους σε όλη την χώρα, αυτό είναι το σύγχρονο μάνατζμεντ που θέλουν για το Δημόσιο.
  Καταργούν τον υπαλληλικό κώδικα και είναι βέβαιο ότι τα δικαστήρια θα κρίνουν αυτό το άρθρο αντισυνταγματικό.

 • 14 Ιανουαρίου 2022, 09:32 | Μαρία Π.

  Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι για την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων/Γενικών Διευθύνσεων για τον e-ΕΦΚΑ, απαιτούνται λιγότερα προσόντα απ’ ότι απαιτούνται στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων για το υπόλοιπο δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4674/2020 (Α’ 53) και του άρθρου 26 παρ.4 του ν.4690/2020 (Α’104) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

  Η ερώτηση λοιπόν είναι, τελικά αναβαθμίζεται ή όχι ο e-ΕΦΚΑ.

  Επειδή δεν είμαι κατά της εισαγωγής managers και από τον ιδιωτικό τομέα, θεωρώ ότι αν θέλουμε πραγματική αναβάθμιση των υπηρεσιών και όχι μία ενίσχυση των «πελατειακών σχέσεων» διευρυμένη και στον ιδιωτικό τομέα, θα πρότεινα πέραν των τυπικών προσόντων τα οποία θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να απαιτούνται πτυχία που να αποδεικνύουν γνώσεις management και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, να υπάρχει «προσεγμένη» αξιολόγηση κατά την επιλογή αλλά και κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

  Η αξιολόγηση που προτείνω θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλο το δημόσιο και σε όλες τις βαθμίδες. Συγκεκριμένα:
  θα πρέπει να είναι μια διαδικασία, η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα (το μέγιστο κάθε έτος) να προσδιορίζονται οι ικανότητες του υπαλλήλου σε 3 επίπεδα για τον υπάλληλο και 4 για τον manager:
  1.Γενικές γνώσεις δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, κώδικα διοικητικής διαδικασίας, ΚΕΔΥ κλπ (δεν είναι δυνατόν να διεκδικεί κάποιος από τον ιδιωτικό τομέα μία θέση στο δημόσιο και να μην ξέρει ήδη τα βασικά για το δημόσιο)
  2. Ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο εργασίας και βασικές γνώσεις του οργανισμού/φορέα/ υπουργείου που υπηρετεί ο εκάστοτε υπάλληλος/προϊστάμενος. (ακόμα και η μεταπήδηση από μία ιδιωτική επιχείρηση σε άλλη, για την πρόσληψη ενός manager, απαιτεί εκείνος να έχει μελετήσει την επιχείρηση που θα απευθυνθεί για νέα εργασία)
  3. Ψυχολογικά τεστ. (Ιδιαίτερα σημαντικό το οποίο ποτέ δεν εφαρμόζεται σε όλο το δημόσιο).
  4. Ειδικά στην περίπτωση αξιολόγησης υπαλλήλων με θέση ευθύνης (προϊστάμενοι, διευθυντές κλπ) θα πρέπει να προστίθεται ακόμα ένα τεστ με μελέτες περιπτώσεων για να αξιολογηθούν οι διοικητικές τους ικανότητες και οι ικανότητες τους στη διαχείριση κρίσεων/συγκρούσεων κλπ.
  Εν γένει, προτείνω μια διαδικασία η οποία αποσυνδέει την αξιολόγηση με τα υποκειμενικά κριτήρια του «ανώτερου» του κάθε υπαλλήλου και εστιάζει σε αντικειμενικά κριτήρια. Την αποσυνδέω επίσης και με τη στοχοθεσία διότι σε αυτή την περίπτωση αξιολογείς την απόδοση της ομάδας (του τμήματος) και όχι τις ικανότητες/δυνατότητες του υπαλλήλου, εφόσον βέβαια οι στόχοι είναι “S.M.A.R.T.”* που δυστυχώς με τα σημερινά δεδομένα δεν υφίστανται.

 • 13 Ιανουαρίου 2022, 11:05 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Νομίζω οτι δύο θέματα δεν αναλύονται:
  1. Τυχόν ιδιώτες που θα εμπλακούν, θα υπέχουν τις ευθύνες του δημοσίου υπαλλήλου; και, επι του πρακτέου, τι σημαίνει αυτό γι΄αυτούς; Διότι, η διαφορά στη διοίκηση ενός δημόσιου Φορέα, είναι οτι σε κάθε υπηρεσιακή ενέργεια, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να μην αντιβαίνει τις διατάξεις που ορίζουν τη δημόσια λειτουργία.
  Στελέχη του δημοσίου, επί σειρά ετών σε θέσεις ευθύνης, και δυσκολεύονται με την πανσπερμία διατάξεων. Πως ένας ιδιώτης, σε χρόνο dt, θα αφομοιώσει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας; Και τι θα συμβεί αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει;
  2. Στην εποχή του e-government, δεν εννοείται οτι κάθε στέλεχος θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει ευχέρεια στην χρήση των νέων τεχνολογιών; πώς θα παρακολουθεί την υλοποίηση της στοχοθεσίας; όλα αυτά τα στοιχεία που καθημερινά θα πρέπει να παρακολουθεί ηλεκτρονικά; Άρα μήπως να απαιτηθεί και κάποια πιστοποιημένη γνώση η/υ;

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 00:36 | Απόστολος Παπαδόπουλος

  Θεωρώ ότι τα προσόντα που απαιτούνται είναι εξαιρετικά χαμηλά καθώς και εξαιρετικά αδιαφανής είναι ο τρόπος επιλογής. Εν έτη 2022, «καλή γνώση αγγλικών» !?!, ένα πτυχίο μόνο !?!.. Με άλλα λόγια, οι διευθυντές θα τοποθετούνται. Στην ουσία ο Ν.4674/2020 περί κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων δημοσίου, καταργείται (και μόνο στον ΕΦΚΑ). Θα πρότεινα το ΑΣΕΠ να είναι υπεύθυνο για την επιλογή τους, διασφαλίζοντας έτσι την τόσο ποθητή διαφάνεια.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 18:52 | ΞΑΝΘΌΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Με τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου παύουν να υπάρχουν ελπίδες επαγγελματικής ανέλιξης στους νέους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ , οι οποίοι πλέον γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπηρετήσουν σε θέσεις ευθύνης , ακόμη και στην περίπτωση που αυτοί κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και πολλά περισσότερα τυπικά προσόντα από αυτά που απαιτούνται για να για να θέσει κάποιος ιδιώτης υποψηφιότητα για τις συγκεκριμένες θέσεις. Προτείνω εκτός από την εμπειρία σε θέσεις ευθύνης να λαμβάνεται υπόψιν και η συνολική εμπειρία που έχει κάποιος σε σχετικές με το αντικείμενο θέσεις , διαφορετικά παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας.

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 09:42 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ

  Επί του άρθρου 3:
  α) η απαιτούμενη συνάφεια του πτυχίου αδικεί τους ήδη υπηρετούντες σε θέση ευθύνης και ειδικά αυτούς που είναι κάτοχοι συναφών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία
  β) στα προσόντα θα πρέπει να συμπεριληφθεί η καλή γνώση και άλλων ευρωπαϊκών ξένων γλωσσών και όχι μόνο της αγγλικής