Άρθρο 18 Πρόσληψη προσωπικού

 

1. Το προσωπικό της Εταιρείας, όπως αυτό προβλέπεται και κατανέμεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) 33/2006, με την έκδοση δημόσιας προκήρυξης. Η προκήρυξη εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, μετά από έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με την παρ. 3. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Α.Σ.Ε.Π. και σε αυτήν καθορίζονται ενδεικτικά:
α) ο αριθμός του προσωπικού που θα προσληφθεί, ανά κατηγορία και ειδικότητα,
β) τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ανά κατηγορία και ειδικότητα,
γ) τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους,
δ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους,
ε) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους,
στ) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,
ζ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

2. Οι προβλέψεις της προκήρυξης καθορίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας.

3. Η προκήρυξη αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί αυτήν μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευσή της σε αυτό. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π..

4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή, τουλάχιστον, Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στην Εταιρεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το Α.Σ.Ε.Π. του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων.

 • 10 Ιανουαρίου 2022, 15:55 | ΚΕΛΛΥ

  Προτείνω όταν προκηρύσσεται προκήρυξη για πλήρωση θέσεων εργασίας να περιλαμβάνεται και το κριτήριο της πρότερης επαγγελματικής εμπειρίας στον Φορέα ΕΦΚΑ και να βαθμολογείται.

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 22:31 | Πανος

  Προτείνω όταν προκηρύσσεται μια προκήρυξη για πλήρωση θέσεων εργασίας να περιλαμβάνονται τα εξής κριτήρια:
  1. Αν η προκήρυξη είναι για θέσεις ΔΕ να υπάρχει και κριτήριο όσοι διαθέτουν δεύτερο τίτλο πτυχίου ανώτερου δλδ. τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΙ ή ΑΕΙ, όπου να βαθμολογείται extra ο 2ος τίτλος.
  2. Πτυχίο ηλεκτρονικών υπολογιστών word ,excel, διαδίκτυο.
  3. Να βαθμολογούνται όλα τα επίπεδα των γνώσεων ξένης γλώσσας lower ,advanced, proficiency ,όπου κάθε βαθμίδα του πτυχίου να παίρνει και την ανάλογη βαθμολογία.
  4. Να υπάρχει κριτήριο τρίτεκνος ή από τρίτεκνη οικογένεια.
  5. Να βαθμολογούνται τα ανήλικα τέκνα που διαθέτει ο καθένας.
  6. Να υπάρχει κριτήριο εντοπιότητας και να βαθμολογείται.
  7. Να βαθμολογείται η στρατιωτική θητεία διότι μας υποχρεώνει Η πολιτεία να υπηρετήσουμε την πατρίδα και πρέπει να μας ανταμείβει.
  8. Να περιλαμβάνονται και θέσεις προσωπικού ασφαλείας ως φυλακές για την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια του κτιρίου. Προτείνω να μην είναι μέσω εταιρείας αλλά να είναι προκήρυξη του υπουργείου εργασίας και να μπουν οι καλύτεροι που διαθέτουν τα χαρτιά που ορίζει η προκήρυξη.