Άρθρο 15 Διοικητικό Συμβούλιο

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως ορίζεται στο Καταστατικό της. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη, μετά από τη λήξη της θητείας του, τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Πέραν του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να διοριστεί άλλο ένα (1) εκτελεστικό μέλος. Όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικά. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. Ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο, εφόσον, κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του, είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η πλήρωση των προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μέλους επανεξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε ετήσια τουλάχιστον βάση, ανά οικονομικό έτος και, πάντως, πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική διαπίστωση. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ή σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητάς του, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα, για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α’ 104), το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2), τουλάχιστον, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

3. Η Εταιρεία διαθέτει πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική της Συνέλευση και περιλαμβάνει, τουλάχιστον:
α) τις αρχές που αφορούν στην επιλογή ή την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την ανανέωση της θητείας υφιστάμενων μελών και
β) τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως, ως προς τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη ιδίων συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Οφείλουν, επίσης, να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα σημαντικά ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να επηρεάζονται άμεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή του e-Ε.Φ.Κ.Α., που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. απαγορεύεται να ασκούν κατ΄ επάγγελμα, είτε μόνα είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και το μέλος του Δ.Σ. εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Κατά τα επόμενα δύο (2) έτη από την αποχώρησή τους από το Δ.Σ., τα μέλη του υποχρεούνται να μην ασκούν αντικείμενο όμοιο με εκείνο της Εταιρείας είτε ατομικά είτε με παρένθετο πρόσωπο, με τη συμμετοχή τους ή την παροχή των υπηρεσιών τους σε οποιασδήποτε μορφής φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν συναλλαγεί με την Εταιρεία.

7. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου, οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, τα επιχειρηματικά σχέδια, τους πελάτες ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες, καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν μετά από έρευνες ή μελέτες που έχουν παραγγελθεί και πληρωθεί από αυτήν.
Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά στα δεδομένα των υπηρεσιών, εργασιών, στατιστικών στοιχείων ή άλλων δεδομένων που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας και να απέχουν από κάθε σκόπιμη ή ακούσια αποκάλυψή τους σε οποιονδήποτε τρίτο.
Σε περίπτωση που τα μέλη του Δ.Σ. αποδεδειγμένα αποκαλύψουν ή δημοσιοποιήσουν, τα ίδια ή μέσω τρίτων, ή δεν αποφύγουν τη διαρροή οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, υπέχουν ευθύνη πλήρους αποζημίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζημία, την οποία θα υποστεί η Εταιρεία από την αιτία αυτή.
Οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο παραμένουν σε ισχύ για τρία (3) έτη μετά την αποχώρησή τους από την Εταιρεία.

8. Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας υποχρεούνται να υποβάλλουν ειδική αναλυτική δήλωση περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες). Το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ανατίθεται ο έλεγχος της δήλωσης σε ελεγκτική εταιρεία, με δαπάνες της Εταιρείας.

  • 11 Ιανουαρίου 2022, 08:35 | Β.Σ.

    Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας θα έχουν το «ακαταδίωκτο» κατά τα πρότυπα του ΤΑΙΠΕΔ; Οι εργαζόμενοι με οποιανδήποτε σχέση εργασίας στην Εταιρεία θα έχουν και αυτοί το «ακαταδίωκτο»; Η Αυτοτελής Mονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Ερευνών θα αφορά μόνο τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ και όχι στην Εταιρεία; H Εταιρεία θα έχει μόνο τον εσωτερικό έλεγχο στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης;