ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» Άρθρο 10 Σύσταση – Έδρα – Διάρκεια – Μετοχικό Κεφάλαιο – Εποπτεία

 

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.» (εφεξής η Εταιρεία). Στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος αποδίδονται, εν όλω ή εν μέρει, σε πιστή μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

2. Το καταστατικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του, οι οποίες ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο και από τις διατάξεις του νόμου αυτού, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

3. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού της και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει κανόνες και πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το Μέρος Α΄ του ν. 4706/2020 (Α΄ 136), εφόσον αυτές προσιδιάζουν στη φύση, τον σκοπό, την οργάνωση και τη λειτουργία της.

4. Η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο που ορίζεται στο καταστατικό της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας. Με την ίδια ή όμοια απόφαση, καθορίζονται οι όροι λειτουργίας των υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η έκταση και η φύση των εργασιών τους και η κατάργηση ή συγχώνευσή τους.

5. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.

6. Μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)». Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο καταστατικό της, δεν υπερβαίνει το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ, και καλύπτεται από τον ως άνω μοναδικό μέτοχο. Η καταβολή του κεφαλαίου της εταιρείας και κάθε αύξησή του απαλλάσσονται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Για τον προσδιορισμό του μετοχικού κεφαλαίου και των πόρων της Εταιρείας εκπονείται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. οικονομοτεχνική μελέτη εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και ενσωματώνονται σε έναν αναπαλλοτρίωτο μετοχικό τίτλο.

8. Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του συμφέροντος του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)», σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
Στο μέτρο που κριθεί ότι αποτελεί Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, οι διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και τα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αναφορικά με την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, εφαρμόζονται, μόνο ως προς την υποβολή:
α) ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά),
β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά),
γ) μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) και
δ) μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων (απολογιστικά σε μηνιαία βάση, ετήσια μεγέθη).

9. Την εταιρεία εποπτεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 • 19 Ιανουαρίου 2022, 10:36 | Stacy

  Άρθρο 10,παρ.9 – Αόριστη η διατύπωση περί εποπτείας της εταιρείας από το Υπουργό, απαιτείται ακριβής περιγραφή με δεσμευτικό χαρακτήρα που θα αφορά στο τρόπο άσκησης της εποπτείας αυτής προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της περιουσίας του Φορέα.

 • 17 Ιανουαρίου 2022, 13:58 | C.K.

  Δίνονται ΟΛΑ τα ακίνητα των ασφαλιστικών φορέων σε μια Εταιρεία Α.Ε.,και δεν αναφέρεται κανένας φορέας και μηχανισμός ελέγχου και διασφάλισης, παρά μόνο ο Υπουργός Εργασίας. Πρέπει να ελέγχονται και να επιβλέπονται από ένας μόνιμο μηχανισμό ελέγχου του δημοσίου.
  Για παράδειγμα είναι γνωστό από τον τύπο ότι η Εισαγγελία Διαφθοράς έχει ασκήσει ποινική δίωξη για τη συμφωνία, ύψους 261,3 εκατ. ευρώ του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, που αφορά την πώληση κι επαναμίσθωση των 28 δημοσίων ακινήτων σε εταιρείες ΑΕΕΑΠ
  Για τις διαδικασίες διαχείρισης ακινήτων δημοσίου υπάρχουν ήδη φορείς όπως το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΤΑΔ. Γιατί να γίνει ένας ακόμα φορέας στον οποίο μάλιστα θα πάνε μάλιστα ΟΛΑ τα ακίνητα ανεξέλεγκτα;;; Αυτά είναι περιουσία του Δημοσίου και εγγυώνται τις συντάξεις και πρέπει να είναι διασφαλισμένα. Μόνο όποια συγκεκριμένα ακίνητα αξίζει να πουληθούν πρέπει να δίνονται προς αξιοποίηση. Και αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται από έναν ελεγκτικό μηχανισμό.

 • 15 Ιανουαρίου 2022, 17:46 | viv

  Ο ΕΦΚΑ είναι ένα Ν.Π.Δ.Δ. δηλαδή κρατικός φορέας. Ως τέτοιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί την νομοθεσία 4412/2016 σχετικά με τις προμήθειες, τις υπηρεσίες, τα έργα και τις μελέτες που αναθέτει. Ο 4412/16 είναι αρκετά γραφειοκρατικός, παρότι βελτιώθηκε με τις τελευταίες αλλαγές. Πάντως ο νόμος αυτός είναι η μεταφορά της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην Ελλάδα.
  Πόσο νόμιμο ή σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μπορεί να είναι να αναθέτει ένας δημόσιος φορέας τις διαδικασίες που έπρεπε να κάνει υποχρεωτικά με το 4412/2016 (με ότι αυτό συνεπάγεται σε χρόνο και σε χρήμα) σε μία Ανώνυμη Εταιρία που φτιάχνει ο ίδιος, και αυτή η Α.Ε. να απαλλάσσεται από την εφαρμογή του 4412/2016 ;!
  Αν είναι τόσο απλό, απορώ πώς δεν το έχουν κάνει ακόμα όλοι οι φορείς του δημοσίου! Θα συνδύαζαν το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Θα τελείωναν γρηγορότερα οι διαδικασίες (αφού δεν θα ακολουθούνται οι δύσκαμπτες διαδικασίες του 4412/16) και ταυτόχρονα θα δίνονται χωρίς κανένα έλεγχο δουλειές στους φίλους και γνωστούς των υπευθύνων της ανώνυμης εταιρίας, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

 • 15 Ιανουαρίου 2022, 16:45 | Α.Β.

  Οι Διευθύνσεις Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών δεν ασχολούνται μόνο με τα ακίνητα ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ αλλά και με τα ενοικιαζόμενα ακίνητα, στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες και αρχεία του e-ΕΦΚΑ, μεριμνώντας για την εύρυθμη λειτουργία τους σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς.
  Επιπλέον οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών όπως αναλύονται στα άρθρα 92 και 93 του Ν.4670/2020, είναι πολύ περισσότερες από αυτές που περιγράφονται στο παρόν Νομοσχέδιο.
  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να μην γεννηθούν σοβαρά προβλήματα, θα πρέπει είτε να εκχωρηθούν στην Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-ΕΦΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και οι υπόλοιπες αρμοδιότητες που περιγράφονται στον Ν.4670/2020, είτε να παραμείνουν οι υπόλοιπες αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν τα ενοικιαζόμενα ακίνητα.

 • 8 Ιανουαρίου 2022, 22:36 | Πανος

  Το δημόσιο και κυρίως ο φορέας εφκα πρέπει να μαζέψει τα έξοδα του και να μην σπαταλάει δημόσιο χρήμα ενοικιάζοντας κτίρια από ιδιώτες .Μόνο να αξιοποιεί τη δική του ακίνητη περιουσία που είναι αναξιοποίητη .
  Στο νησί μου την Ρόδο στεγάζεται η τοπική διεύθυνση Α Δωδεκανήσου στο 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου όπου ενοικιάζει ο εφκα ένα ιδιωτικό κτίριο και πληρώνει ενοίκιο.
  Στη Ρόδο υπάρχει το κτίριο του πρώην ΙΚΑ Ρόδου επί της οδού μεγάλου Κωνσταντίνου 30 και Παλαιών Πατρών Γερμανού ,όπου είναι εγκαταλελειμμένο το πρωην ΙΚΑ .Γιατί δεν το αξιοποιούμε ???εδώ και πάνω από 10 χρόνια είναι στο έλεος του Θεού .Ας στεγαστούν εκεί οι διοικητικές υπηρεσίες αντί να πληρώνουμε τον ιδιώτη που μας ενοικιάζει το κτίριο του , σπαταλώντας δημόσιο χρήμα.
  Επίσης υπάρχει ένα ακίνητο επί της οδού ρόδου-λίνδου στην πόλη της Ρόδου .πρόκειται για οικοπεδική έκταση κοντά στο κέντρο της πόλης, στη θέση επτά βαγιές πάνω στο δρόμο της Ρόδου Λίνδου. Το οικόπεδο ανήκει στην περιουσία του εφκα και είναι αναξιοποίητο.