Άρθρο 4 Καθιέρωση επιβράβευσης παραγωγικότητας

 

Για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), πλην των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, χορηγείται χρηματικό ποσό, ως επιβράβευση παραγωγικότητας. Κριτήριο για τη χορήγηση του ποσού είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου σύμφωνα με μετρήσιμους στόχους που τίθενται από τον Διοικητή σε ορισμένη Γενική Διεύθυνση.

  • 11 Ιανουαρίου 2022, 00:11 | Απόστολος Παπαδόπουλος

    Πάρα πολύ σωστό μέτρο. Αλλά θα ήταν επιθυμητό να μην περιορίζεται σε χρηματικά ανταλλάγματα αλλά και σε ηθικά, όπως πριμοδότηση μορίων για την επιλογή προϊσταμένων.

  • 8 Ιανουαρίου 2022, 10:42 | Βασιλης

    Bravo