Άρθρο 28

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.4325/2015 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως ακολούθως:
«ζ) οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις της υποπ.Ζ.4. της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 και δεν ολοκληρώθηκε η μεταφορά τους σε άλλη υπηρεσία λόγω μη ανάληψης καθηκόντων στη νέα τους θέση για οποιοδήποτε λόγο».