Άρθρο 03

Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’ 199), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση θ’ ως εξής :
«θ. Τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τουριστικού συνοδού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» (Α’ 283), όπως ισχύει. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για το επάγγελμα των τουριστικών συνοδών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπουργού Τουρισμού.»

  • Η θέσπιση του επαγγέλματος του «τουριστικού συνοδού» έρχεται σε σύγκρουση με την υπάρχουσα εργατική νομοθεσία και περιττεύει. Οι υπηρεσίες του «τουριστικού συνοδού» περιλαμβάνονται παγίως στις αρμοδιότητες των υπαλλήλων των τουριστικών γραφείων, όπως αυτές ρυθμίζονται και αμείβονται βάσει της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των υπαλλήλων τουριστικών γραφείων, την οποία υπογράφει η ΓΕΠΟΕΤ με τον αντίστοιχο φορέα εκπροσώπησης των υπαλλήλων των τουριστικών γραφείων ΠΑΣΕΝΤ τα τελευταία 30 χρόνια.

    Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 «Πεδίο Εφαρμογής» στις διατάξεις της εκάστοτε ΣΣΕ αλλά και της τελευταίας Διαιτητικής Απόφασης του ΟΜΕΔ 7/2015 υπάγεται το προσωπικό που ασχολείται μεταξύ άλλων με «….9. Με τη συνοδεία ομάδων ή μεμονωμένων πελατών κατά τη διάρκεια ταξιδιών τους, αεροπορικώς, οδικών ή ακτοπλοϊκώς, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, καθώς και με τη συνοδεία αυτών κατά τη μεταφορά τους από και προς τα αεροδρόμια, τους σταθμούς τρένων, τα λιμάνια, αλλά και τους τόπους διαμονής, σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους».

    Ως εκ τούτου η θέσπιση επαγγέλματος «τουριστικού συνοδού» δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Άλλωστε πρόκειται για συνήθως ευκαιριακή απασχόληση εργαζομένων χωρίς σαφή και κοινά επαγγελματικά χαρακτηριστικά, καθώς δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε ιδιαίτερη κατάρτιση ή σχετική επαγγελματική προϋπηρεσία. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στα τουριστικά γραφεία ως συνοδοί παρέχουν την εργασία αυτή συμπληρωματικά με άλλη εργασία σε τελείως διαφορετικούς κλάδους, σε εποχική ή κατά περίπτωση βάση ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους μέσα στον χρόνο, έχουν ακανόνιστο ωράριο και δεν συνδέονται με «μόνιμη» υπαλληλική σχέση με το τουριστικό γραφείο.

    ΓΕΠΟΕΤ- Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού