Άρθρο 04

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’ 199), όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Τα εισιτήρια εκδίδονται και διατίθενται είτε εντός της γραφειακής εγκατάστασης του τουριστικού γραφείου, είτε ηλεκτρονικά, είτε από εκδοτήρια εισιτηρίων που λειτουργεί το τουριστικό γραφείο, όπου αυτό προβλέπεται από ειδικότερη νομοθεσία. Τα εισιτήρια μπορεί να διατίθενται και από σημεία πώλησης του φορέα με τον οποίο συμβάλλεται το τουριστικό γραφείο»

  • Ορθά επιχειρείται η αποσαφήνιση του πλαισίου και του τόπου έκδοσης των τουριστικών εισιτηρίων από τα τουριστικά γραφεία, καθώς οι περιπτώσεις παράνομης πώλησης εισιτηρίων είναι συχνές και πρέπει να παταχθούν.

    Η προσθήκη της φράσης «Τα εισιτήρια μπορεί να διατίθενται και από σημεία πώλησης του φορέα με τον οποίο συμβάλλεται το τουριστικό γραφείο» εκτιμούμε ότι περιπλέκει την κατάσταση καθώς είναι αόριστη και επιτρέπει την πώληση εισιτηρίων από περίπτερα και άλλα μη εξουσιοδοτημένα για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών καταστήματα.

    Η πρότασή μας είναι τα εισιτήρια να διατίθενται είτε εντός της γραφειακής εγκατάστασης του τουριστικού γραφείου, είτε ηλεκτρονικά, είτε από εκδοτήρια εισιτηρίων που λειτουργεί το τουριστικό γραφείο, όπου αυτό προβλέπεται από ειδικότερη νομοθεσία, είτε εντός ξενοδοχείων- τουριστικών καταλυμάτων από υπαλλήλους των συμβεβλημένων τουριστικών γραφείων.

    Τα εισιτήρια θα μπορούσαν να διατίθενται και από άλλα σημεία πώλησης,υπό την προϋπόθεση ότι στα τελευταία συλλειτουργεί υποκατάστημα του τουριστικού γραφείου, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

    ΓΕΠΟΕΤ- Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού