Άρθρο 26

Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του Ν. 4179/2013 (Α΄175) ως εξής:
«Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού, έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ), ένα μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή Α.Τ.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ.), έναν εκπρόσωπο που ορίζει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και δύο εμπειρογνώμονες με πολυετή πείρα σε θέματα τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου και ο αναπληρωτής του».