Άρθρο 09

Η περίπτωση γ της παραγράφου 3 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα δώδεκα (12) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους. Το όριο του μέγιστου χρόνου κυκλοφορίας του προηγούμενου εδαφίου μεταβάλλεται με κοινή απόφαση των αρμόδιων για θέματα τουρισμού και μεταφορών υπουργών.»