Άρθρο 16

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται η φράση:

«Σε τουριστικό κατάλυμα που διαφημίζει ότι ανήκει σε διαφορετική μορφή ή διαφορετική κατηγορία από την αναγραφόμενη στο ΕΣΛ ή στον μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.»