Άρθρο 11

«Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) καταργείται. Η ισχύς της κατάργησης του προηγούμενου εδαφίου ανατρέχει στην 1η Νοεμβρίου 2015.»

 • Τροποποιήσεις στον ν. 3409/2005 καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις.

  1.Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3409/2005 τροποποιείται ως εξής:
  « α) Κατ` εξαίρεση της απαγόρευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας, κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι μπορούν να χαρακτηρίζονται ως επισκέψιμοι.
  β)Στους ενάλιους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους επιτρέπεται καθοδηγούμενη κατάδυση με συνοδεία παρόχων καταδυτικών υπηρεσιών αναγνωρισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και εγκεκριμένων από το ΥΠΠΟΑ έπειτα από επιμόρφωσή τους σε θέματα σχετικά με την ιδιαιτερότητα των καταδύσεων στους χώρους αυτούς, καθώς και από το προσωπικό αυτών.
  γ)Η επιμόρφωση των παρόχων γίνεται με βάση εκπαιδευτική ύλη, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 σελίδες κειμένου, και ορίζεται με απόφαση του ΥΠΠΟΑ για κάθε έναν ή για περισσότερους ενάλιους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής του ίδιου νομού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία εξέτασης για έγκριση των παρόχων από το ΥΠΠΟΑ, που δίδεται για κάθε έναν ή για περισσότερους ενάλιους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής του αντίστοιχου νομού.
  δ)Η φύλαξη των ΕΕΑΧ από πλευράς προστασίας των εκεί ευρισκόμενων αρχαίων και μνημείων εξακολουθεί να ασκείται από το ΥΠΠΟΑ σε συνεργασία με την αρμόδια Λιμενική Αρχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».