Άρθρο 07

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 393/1976 (Α’ 199), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«1. Η εγγυητική επιστολή της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), εκδίδεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.»

  • Στο άρθρο 7 του νόμου 3409/2005 προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής:
    «Εφόσον πάροχος καταδυτικών υπηρεσιών αναγνωρισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου διαθέτει επαγγελματικό μηχανοκίνητο σκάφος χρησιμοποιούμενο για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, δικαιούται να χρησιμοποιεί αυτό και ως έδρα της καταδυτικής επιχειρηματικής του δραστηριότητας και δεν απαιτούνται για αυτό άλλα δικαιολογητικά, πέρα από τα συνήθη δικαιολογητικά του σκάφους, το οποίο θα πρέπει να έχει τις εκάστοτε ισχύουσες από την νομοθεσία τεχνικές προδιαγραφές για την κατηγορία και τον προορισμό του» .