Άρθρο 02

Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’ 199), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής :
«η. Την παροχή υπηρεσιών και διοργάνωση δραστηριοτήτων τουριστικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η εκάστοτε ισχύουσα ειδική νομοθεσία. Ο χαρακτηρισμός των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ως τουριστικών εξετάζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή και προϋποθέτει τη σύνδεσή τους με την εξυπηρέτηση τουριστικών αναγκών.»